Kërko
Shpallje/Njoftime

“PEOPLE - Histori personale të diskriminimit dhe persekutimit nën regjimet totalitare të shekullit XX”

09.05.2022

Projekti “PEOPLE - Histori personale të diskriminimit dhe persekutimit nën regjimet totalitare të shekullit XX”  financohet nga programi “Europe for Citizens” (Evropa për Qytetarët), është një program i përbashkët i Kombeve të Bashkuara, i financuar nga BE, i cili udhëhiqet nga Shoqata “ATRIUM - Arkitektura e Regjimeve Totalitare të Shekullit XX në Kujtesën Urbane të Evropës” në bashkëpunim me Bashkinë Shkodër. 

Ky projekt lindi si një përgjigje ndaj nevojës në rritje, për t'i ofruar të rinjve evropianë njohuri më të thella mbi persekutimet që prekën vendet e BE-së nën regjimet totalitare. Anëtarët e ATRIUM analizuan nivelin e njohurive të të rinjve në qytetet e tyre dhe zbuluan se 80% e tyre nuk kanë dije mbi shumicën e fakteve të ndodhura, veçanërisht nëse i referohen një vendi tjetër. “PEOPLE” synon të adresojë mungesën e informacionit kryesisht nga të rinjtë, për historinë e përjetuar përgjatë regjimeve totalitare në vendet e tyre, por edhe të vendeve të tjera Evropiane.

Qëllimi i përgjithshëm i projektit është përfshirja e të rinjve, si pjesë e grupit të punës, për mbledhjen dhe prezantimin e historive të diskriminimit dhe persekutimit nën regjimet totalitare të shekullit XX. Prezantimi i cili bëhet para një audience të madhe do të nxisë reflektimin e kësaj historie të përbashkët midis vendeve të ndryshme dhe do të rrisë ndërgjegjësimin mbi rëndësinë e të pasurit dije të gjithanshme.

Qendra Rinore “Atelie” është një shërbim publik i Bashkisë Shkodër dedikuar rinisë, është pjesë e rrjetit të Qendrave Komunitare “Për Familjen”, nën menaxhimin e Drejtorisë së Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik. Qendra rinore do të jetë pika kyç ndërlidhëse ndërmjet Bashkisë Shkodër si institucion i projektit dhe të rinjve të universitetit dhe të qendrës rinore të cilët do të kenë rolin e grupit të punës në zbatimin e planit të punës dhe aktiviteteve të planifikuara. Ndërsa muzeu “Vendi i Dëshmisë dhe i Kujtesës” do të jetë institucioni mbështetës për sa i përket informacionit dhe të dhënave mbi numrin e personave të persekutuar dhe të vrarë në Shkodër, identifikimin e viktimave që janë ende gjallë, identifikimin e historianëve apo profesorëve, të dëshmitarëve dhe kërkuesve të historisë  dhe identifikimin e objekteve të kultit që përfshihen në projekt.  

Historia që ka përfshirë Shkodrën gjatë periudhës së regjimit komunist, specifikisht persekutimet fetare, kanë tërhequr vëmendjen e shoqatës ATRIUM (Arkitektura e Regjimeve Totalitare të Shekullit XX në Kujtesën Urbane të Evropës), e cila luan rolin e partnerit lider në projekt. Secili partner (të cilët listohen: Bashkia Shkodër, Shqipëri; Shoqata ATRIUM, Itali; Bashkia Dimitrovgrad, Bullgari; Bashkia Labin, Kroaci; Shoqata e Refugjatëve Politikë Portugezë, Portugali/Francë) do të sjellë në eventet përkatëse historinë e tyre nëpërmjet video-intervistave, materialeve PR, leximeve publike etj.

Nevoja për t’u përballur me të kaluarën dhe ri-kujtimi i saj, synon informimin dhe edukimin e një brezi të ri, i cili për fat të keq mbetet i informuar vetëm në kuadrin e teksteve shkollore. Bashkia Shkodër synon ta shfrytëzojë partneritetin e saj edhe në aspektin turistik. Me anë të projektit “PEOPLE” synohet të krijohet një itinerar historik dhe turistik, i cili do të përfshijë objekte të ndryshme (kryesisht fetare: kisha, xhami, teqe) të cilat gjatë viteve të diktaturës ose u shkatërruan plotësisht dhe janë ndërtuar rishtazi, ose u është ndryshuar funksioni. Shembuj të tillë si transformimi i Kishës së Madhe në një pallat sporti apo shkatërrimi i Xhamisë së Fushë-Celës që tashmë njihet si Xhamia Ebu-Beker, janë pjesë kyçe të qytetit, historia e të cilave është kaq tërheqëse, por ka nevojë për promovim sidomos për të rinjtë e painformuar apo për të huajt e shumtë që vizitojnë qytetin tonë dhe kanë interes në fushën e historisë.  
 Aktivitetet kryesore që do zhvillohen me anë të projektit “PEOPLE” :

1. Pesë faza përgatitore paralele, për kërkimin e mikro historive personale (në Forlì, Labin, Shkodër, Paris dhe Dimitrovgrad) të persekutimeve dhe rezistencës ndaj regjimeve totalitare. Në secilin qytet/territor të përfshirë, studentët dhe të rinjtë do të përfshihen dhe drejtohen për të gjetur një numër adekuat të mikro historive që do të veçohen dhe mblidhen. Ato do të përbëhen nga histori personale të shtypjes/persekutimit dhe rezistencës së përditshme, përmes intervistave të dëshmive të gjalla dhe/ose mbledhjes së materialeve të arkivit.

2.Prezantimi i rezultateve të hulumtimeve përmes shfaqjeve të gjalla të tregimeve (leximi publik apo video-intervista) për të shpjeguar më mirë përvojën njerëzore të njerëzve të persekutuar. Performanca do të mbështetet nga ekspozita fotografike me materiale nga të gjitha vendet dhe komunikimi mediatik. Çdo partner do të përgatisë një event për t'u prezantuar më pas nga artistë/të rinj, në të gjitha qytetet partnere.  Performanca do të shoqërohet gjithmonë me aktivitete që do të ndihmojnë integrimin dhe rritjen e njohurive midis kombësive partnere, por edhe grupeve të pakicave lokale. Qendra rinore, universiteti dhe vullnetarët do të përfshihen gjatë të gjitha fazave dhe ata do të jenë promovuesit e projektit në mënyrë që të përfshijnë një gamë të madhe të qytetarëve dhe sidomos të të rinjve.

3. Pjesëmarrja me dy përfaqësues nga Bashkia Shkodër, në eventet e partnerëve respektiv.

Rezultatet kryesore të pritshme nga ky projekt  janë :

- Rritja e ndërgjegjësimit të të rinjve për faktet historike të ndodhura në vendet e tjera përmes përfshirjes si grup pune.
- Rritja e ndërgjegjësimit të qytetarëve si rezultat i bashkë-ndarjes me anë të mjeteve të komunikimit: media lokale (radio, televizion, gazeta), rrjete sociale, faqja web e Bashkisë Shkodër.
- Përmirësimi i bashkëpunimit në zinxhirin: Shoqatë -Bashki-Qendër Rinore-Universitet-Muze-Qytetarë.
- Përmirësimi i të  kuptuarit kritik të historisë nën regjimin totalitar komunist dhe diskriminim fetar përmes tregimeve personale konkrete.

feja

Mundësi Punësimi
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës