Kërko

Zyra me një ndalesë

Shërbimet e zyrës me një ndalesë lehtësojnë marrëdhënien e qytetarëve dhe bizneseve,për një sërë grup shërbimesh administrative si: vërtetime,kërkesa,ankesa,aplikime për leje dhe autorizime të ndryshme, marrje informacioni etj,me drejtoritë si më poshtë:
1. Drejtoria Juridike
a. Sektori Juridik
b.  Menaxhimi i Aseteve dhe Aksioneve të Ndërmarrjeve
2. Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse
a. Sektori i Burimeve Njerëzore b. Sektori i Protokoll-Arkivit
3. Drejtoria e Financës
a. Sektori i Financës dhe Marrëdhënieve me Thesarin
4. Drejtoria e Planifikimit dhe Regjistrimit të të Ardhurave
a. Sektori i Regjistrit dhe Vlerësimit të Biznesit
b. Sektori i Regjistrimit dhe Vlerësimit të Taksave dhe Tarifave për Individët
5. Drejtoria e Planifikimit Strategjik dhe Përmirësimit të Klimës së Biznesit
6. Drejtoria e Turizmit
7. Drejtoria e Shërbimeve Sociale dhe Strehimit
a. Sektori i Planifikimit Strategjik, Standarteve dhe Monitorimit,
për shërbimet sociale, shëndetit publik dhe mbrojtjes së konsumatorit
b. Sektori i Përfshirjes Sociale, CPU dhe Strehimit
8. Drejtoria për Ndihmën Ekonomike dhe Personat me Aftësi Ndryshe
a. Sektori për Planifikimin dhe Inspektimin e Fondit të Ndihmës
Ekonomike dhe të Personave me Aftësi Ndryshe
9. Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit
10. Drejtoria e Zhvillimit të Territorit dhe Shërbimeve
a.  Sektori i Studimeve, Projektimit dhe Koordinimit të Investimeve Bashkiake
11. Drejtoria e Kontrollit dhe Zhvillimit të Territorit
a. Sektori i Lejeve të Ndërtimit dhe Kontrollit mbi Territorin
b. Inspektoriati Vendor Ndërtimor dhe i Kontrollit të Territorit
12. Drejtoria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Trajtimit të AMTP
13. Drejtoria e Mjedisit, Pyjeve dhe Menaxhimit të Ujërave
14. Drejtoria e Shërbimeve Publike, Ndjekjes së Investimeve dhe Infrastrukturës
a. Sektori i Sinjalistikës, Transportit dhe Mobilitetit
b. Sektori i Planifikimit të Mirëmbajtjes së Infrastrukturës
15. Policia Bashkiake
16. Drejtoria e Emergjencave Civile, Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimi
17. Drejtoria Ekonomike e Arsimit

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës