Kërko

Vështrim i përgjithshëm i shërbimit

Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve të përgjithshme ekonomike dhe tregtare; Forcimi i zhvillimit ekonomik dhe punësimit vendor.

  • Hartimi, zbatimi dhe monitorimi i politikave të përgjithshme ekonomike dhe tregtare të njësisë së vetëqeverisjes vendore;
  • Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të regjistrimit dhe liçensimit të bizneseve;
  • Mbajtja e kontakteve me qeverisjen qendrore dhe me biznesin për të garantuar politika zhvilluese në nivel rajonal dhe garantimin e zhvillimit ekonomik;
  • Funksionimi ose mbështetja me politika vendore të zhvillimit ekonomik dhe tregtar brenda njësisë;
  • Mbështetje dhe promovim i bizneseve vendore në funksion të zhvillimit ekonomik brenda territorit të njësisë vendore ;
  • Organizim i shërbimeve në mbështetje të zhvillimit ekonomik vendor, si informacion mbi bizneset, aktivitetet promovuese etj.
  • Publikimi i broshurave informative, krijimi i portaleve me profil ekonomik etj.
  • Grante, hua ose subvencione për të promovuar politikat e përgjithshme dhe programet vendore ekonomike dhe tregtare për të nxitur punësimin;

Rritja ekonomike dhe hapja e vendeve të reja të punës në ekonomitë në zhvillim, varen nga dy faktorë kryesorë: tërheqja e investitorëve të huaj dhe zhvillimi i ndërmarrjeve të Vogla dhe të mesme. Klima e favorshme e biznesit është thelbësore për tërheqjen e investimeve të huaja dhe për zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Në këtë kuadër, politikat e zhvillimit të Bashkisë Shkodër janë fokusuar në zhvillimin e një ekonomie të gjallë për qytetin dhe zonat rurale sipas parimit të plotësueshmërisë ndërmjet qytetit dhe zonave rurale.

Mbështetje për zhillimin ekonomik, ka si burim financimi transfertën e kushtëzuar, transfertën e pakushtëzuar dhe të ardhurat. Ne vitet 2022, 2023 dhe 2024 fondet e deleguara përdoren për funksionin e mbështetjes për zhvillim ekonomik për mbulimin e shpenzimeve për QKR. Shpenzimet neto janë shpenzime që mbulohen nga të ardhurat e bashkise dhe transferta e pakushtëzuar për funksionin e mbështetjes për zhvillim ekonomik dhe zënë mesatarisht 77.9 %. Pjesën më të madhe të shpenzimeve e zënë shpenzimet korrente me rreth 81.2 % në vitin 2022 , 80.8 % në vitin 2023 dhe 80.5 % në vitin 2024. Ndërsa pagat dhe sigurimet shoqërore zëne 18.8 % në vitin 2022,19.2 % në vitin 2023 dhe 19.5 % në vitin 2024. Shpenzimet kapitale zënë 0% të shpenzimeve totale për vitet 2022, 2023, 2024.

Shpenzimet e Shërbimit (000 ALL)

Emri i Artikullit Kodi i Artikullit 
Fakt 
2019
Fakt
2020
Fakt
2021
Buxh. Fillest.
2021
Buxh. Pritshëm
2022
Plani
2023
Plani
2024
P
lani

Paga dhe Sigurime

Paga 600 987 1,238 1,269 1,416 1,337 1,363 1,391
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore 601 165  207  212 237 212  217 221

Korente

Mallra dhe Shërbime  602 792 94 3,321 2,413 2,729 2,729 2,729
Subvencion 603 0 0 0 0 0 0 0
Transferta të Brendshme 604 3,584 3,575 5,631 4,686 3,940 3,940 3,940
Transferta të Jashtme 605 0 0 0 0 0 0 0
Transferta për Familje & Individë 606 0 0 0 0 0 0 0

Shpenzime Kapitale

Aktive të Paprekshme 230 0 0 0 0 0 0 0
Aktive të Prekshme 231 0 0 0 0 0 0 0
TOTALI 5,528 5,114 10,433 8,752 8,218 8,249 8,281

 

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës