Kërko

Vështrim i përgjithshëm i shërbimit

Garantimi i shërbimit zjarrfikës në nivel vendor dhe administrimi i strukturave përkatëse; Parandalimi, mbrojtja nga zjarri dhe përballimi i emergjencave të tjera që vinë nga rreziqet natyrore ose aksidentet e trafikut rrugor.

Funksionimi i njësive zjarrfikëse dhe i shërbimeve të tjera të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit;

  • Mbështetja e programeve trajnuese të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit;
  • Shërbime të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit;
  • Mbrojtja  Civile  dhe  administrim  i strukturave përkatëse; Shërbimet e mbrojtjes civile, si shpëtimet malore, vrojtimi i plazheve, evakuimi i zonave të përmbytura etj.

Ngritjen dhe zgjerimin e struktures së vullnetarëve civilë si pjesë e rëndësishme e strukturave të mbrojtjes civilë në partneritet me organizata e shoqërisë civile.
• Zvogëlimin e rriskut nga fatkeqësitë përmes aktivizimit të shërbimit të mbrojtjes civile.
• Përmirësimin e sigurisë publike në të gjithë territorin e Bashkisë Shkodër, duke siguruar informacion publik të vazhdueshëm për reziqet, aktivitetet e shërbimet Bashkisë, me prioritet parandalimin e situatave që cënojnë  sigurinë e jetës dhe pronës  së  qytetarëve,bizneseve,  aseteve     administrative,  pasurive  kulturore,
natyrore, etj.
• Vlerësimin e dëmeve nga specialistët e ngarkuar me urdhër të brendshëm dhe përllogaritjet financiarë të vlerësimit për dëmet e shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore.
• Hartimin dhe plotësimin e dokumentacionit për dhënien e ndihmës së menjëhershme për familjet me raste fatkeqësie.
• Kryerjen e kontrollit sistematik vjetor dhe çertifikimin për Mbrojtjen nga Zjarri dhe Shpëtimin te objekteve të Bashkisë sipas prioriteteve.
• Blerjen e fikseve automatike të zjarrit, rimbushjen e bombolave të fikseve automatike të zjarrit për objektet institucione publike në administrim të Bashkisë Shkodër.
• Rimbushjen e bombulave e fikseve automatike të zjarrit në shkolla, bombulave të fikseve automatike të zjarrit për rimbushje gjendje pranë MZSH-se, dhe në godinën e Bashkisë Shkodër për përdorim në rast emergjence.
• Trajtimin dhe vlerësimin e akteve teknike për Mbrojtjen nga Zjarri dhe Shpëtimin për objektet.
• Shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin për popullsinë: Shërbimi  i MNZSH-së, është strukturë e specializuar e gatishmërisë së përhershme.  Kjo strukturë ka kryer inspektimin, parandalimin, me masat e mbrojtjes nga zjarri, ndërhyrje  për  shuarjen  e  zjarreve,  shpëtimin  e  jetës,  gjësë  së  gjallë,  pronës,
mjedisit, pyjeve dhe kullotave, ndërhyrje në aksidente të ndryshme, fatkeqësi natyrore, si dhe në ato të shkaktuara nga dora e njeriut.

Sfida:

•Mungesa e mjeteve të mjaftueshme për përballimin e situatave që krijohen nga emergjencat civile.

Shpenzimet e Shërbimit sipas Kategorive ekonomike

Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile, ka si burim financimi transfertën specifike, transfertën e kushtezuar, transfertën e pakushtëzuar dhe të ardhurat e bashkisë. Të ardhurat e programit zënë mesatarisht 80.7 % ndërsa shpenzimet neto janë shpenzime që mbulohen nga transferta e pakushtëzuar dhe të ardhurat e tjera mesatarisht me 19.3 %.
Pjesën më të madhe të shpenzimeve e zënë shpenzimet korrente me rreth 73.7 % për vitin  2023, 73.1 % për vitin 2024, 73.3 % për vitin 2025. Ndërsa shpenzimet për paga dhe sigurimet shoqërore zënë 25.7 % për vitin 2023, 26.2 % për vitin 2024, 26.1 % për vitin 2025.
Shpenzimet kapitale zënë mesatarisht 0.6 % të shpenzimeve për vitin 2023 dhe 2024.

Shpenzimet e Shërbimit (000 ALL)

Emri i Artikullit Kodi i Artikullit 2020
Fakt
2021
Fakt
2022
Buxh. Fillest.
2022
Buxh. Pritshëm
2023
Plani
2024
Plani
2025
Plani

Paga dhe Sigurime

Paga 600 27,451 29,340 42,746 42,746 35,950 35,950 35,950
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore 601 4,573 4,898 7,671 7,671 5,858 5,858 5,858

Korente

Mallra dhe Shërbime 602 13,116 21,286 24,472 27,141 8,097 8,097 9,000
Subvencion 603 0 0 0 0 0 0 0
Transferta të Brendshme 604 7,033 8,059 75,730 40,318 108,164 105,694 105,609
Transferta të Jashtme 605 0 0 0 0 0 0 0
Transferta për Familje & Individë 606 531 697 7,134 4,920 3,270 3,055 3,055

Shpenzime Kapitale 

Aktive të Paprekshme 230 2,807 0 3,000 2,000 1,000 1,000 1,000
Aktive të Prekshme 231 398 258 10,742 13,041 0 0 0
TOTALI 55,909 64,538 171,495 138,837 162,339 159,654 160,472

 

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës