Kërko

Vendime/Urdhëra

Në mbështetje të nenit 8, 9 të ligjit Nr. 139/2015 date 17.12.2015 "Për qeverisjen vendore", ligjit Nr. 44/2015 "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 29, Organet e njësive të vetëqeverisjes vendore ushtrojnë kompetencat e tyre nëpërmjet vendimeve, urdhëresave dhe urdhrave.

 

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës