Kërko

Vendime

Në zbatim të neneve 19, pikat 1, shkronjat “dh” e “n”, e 2, 78 pikat 1 e 10, dhe 79, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, si dhe nenit 1 të Vendimit të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve nr. 6 dt 23.03.2021 “PËR PËRCAKTIMIN E VENDEVE PUBLIKE NË TERRITORIN E BASHKISË SHKODËR PËR AFISHIMIN E MATERIALEVE PROPAGANDISTIKE NGA SUBJEKTET ZGJEDHORE“ ,njoftohen Partitë Politike dhe Subjektet Zgjedhore për zbatimin e vendimit të Bashkisë Shkodër me nr. 102 datë 29/03/2021 me nr. 5016 prot. Datë 29.03.2021.


Vendim nr.102, "Për përcaktimin e materialeve propagandistike"

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës