Kërko

Struktura Organizative

Misioni

Drejtoria e Studimeve, Planifikimit dhe Koordinimit të Investimeve ka si mision të saj të sigurojë zhvillim të qëndrueshëm të territorit të Bashkisë Shkodër, garantimin e territoreve ndërtuese dhe nxitjen e zhvillimit të balancuar rajonal.

Objektivat

  • Të udhëheqë e orientojë, në territorin përkatës administrativ, zhvillimin dhe mbrojtjen e territorit, nëpërmjet hartimit dhe miratimit të instrumenteve vendore të planifikimit dhe integrimin/përputhshmërinë e tyre me instrumentet kombëtare të planifikimit.
  •  Të përcaktojë standarde e kushte të hollësishme në rregulloret vendore të kontrollit të zhvillimit. (Neni 13/2 pika a,b e Ligjit nr. 10 119 “Për Planifikimin e Territorit”, datë 23.04.2009, të ndryshuar).
  • Ushtrimi i kontrollit e zhvillimit për zbatimin e instrumenteve kombëtare e vendore të planifikimit në territorin përkatës administrativ dhe merr masat e nevojshme, sipas ligjit, për të shmangur shkeljet mjedisore, të shëndetit e sigurisë publike e abuzimet në territor.
  • Zhvillimi e nxitja e veprimtarisë profesionale në fushën e planifikimit të territorit.
  • Informimi publikut për të gjithë proçesin planifikues e zhvillues në territor dhe siguron akses të plotë e të lehtë në të dhënat e lidhura me këtë proçes.
  • Ushtrimi i kompetencave kryesore në fushën e menaxhimit financiar dhe kontrollit, në bazë e për zbatim të ligjit nr.10 296, dt. 08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”.
Drejtoria e Studimeve, Planifikimit dhe Koordinimit te Investimeve Jetëshkrimi
Drejtor Drejtorie Aljon Koçkiçi
Sektori i Koordinimit të Investimeve Bashkiake
Përgjegjës Erjon Dilaveri
Specialist Sandra Kukaj Shkarko
Specialist Roland Como Shkarko
Specialist Nektar Duma Shkarko
Sektori i Studimeve, Projektimit të Investimeve Bashkiake
Përgjegjës Xhemalije Rumija
Specialist Rasel Teli
Specialist Irma Temali
Specialist Julian Vecaj
Specialist Nedret Qehaja Shkarko

 

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës