Kërko

Sistemi i taksave dhe tarifave

Sistemi i taksimit
Legjislacioni tatimor në Republikën e Shqipërisë përbëhet nga:a) marrëveshjet  ndërkombëtare të ratifikuara nga Kuvendi; b) ligjet tatimore; c) aktet nënligjore, të miratuara në mbështetje të ligjeve tatimore. Informacioni gjendet i plotë në adresën www.tatime.gov.al. Personat fizik dhe/ose juridik që ushtrojnë aktivitet në Republikën e Shqipërisë janë subjekt i taksave si më poshtë:

Sistemi i taksave

Taksa/Tatimi Niveli  i taksës/tatimit
Tatim mbi fitimin 15% (Tatimi mbi  fitimin për përsonat  juridik  që ushtrojnë  aktivitet për prodhimin/zhvillimin e software-ve është 5%)
Tatimi mbi të ardhurat personale 0%, 13%,  23%  (taksë progresive sipas të ardhurave)
Tatimi në burim 15%
Tatimi mbi vlerën e shtuar TVSH 0%, 20%
Taksa mbi pronat e paluajtshme Niveli  i taksimit  është 5 – 400 ALL/m²/vit sipas tipit të ndërtesës dhe zonës ku ndodhet. Niveli  i taksave  për tokën bujqësore  është 700 – 5600 ALL/ha/vit
Akciza Akciza vendoset për produktet: Produkte që i nënshtrohen akcizës janë: a) produktet energjetike; b) alkooli dhe pijet alkoolike; c)duhani e produktet e duhanit; ç) produktet e tjera, të përcaktuara në ligj.

Taksa mbi të ardhurat personale nga puna dhe pagesat e tjera

Të ardhura të tatueshme Mujore (në ALL) Niveli i taksimit ( % )
Mbi ( ALL ) Deri në ( ALL )
0 30000 0 %
30001+ 130000 13 % e vlerës mbi 30 001 ALL
130001+ Dhe më shumë 23 % e vlerës mbi 130 001  ALL

Taksimi i dividentit dhe të ardhurat e tjera të tatueshme
Të ardhurat e dividentëve, të ardhurat nga aksionet, të ardhurat nga interesat e kredive, depozitat apo kontratat e ngjashme, të ardhurat nga pronësia intelektuale, qerat dhe kontrata të tjerat të ngjashme, janë të taksuara  në nivelin 15 %.

Tatimi në burim
Të gjithë rezidentët e Republikës së Shqipërisë, institucionet qendrore dhe lokale, organizatat jo fitimprurëse dhe entitetet e reja të njohura nga legjislacioni në fuqi, i nënshtrohen taksimit  në burim prej 15 % nga shuma e pagesave  bruto si më poshtë të krijuara nga një burim në Republikën e Shqipërisë:

Niveli i taksimit të shoqërive në Shqipëri

Tatimi mbi fitimin 15 %
Taksa mbi fitimet nga aksionet 15 %
Taksa mbi degët e shoqërive 15 %
Tatimi në burim 15 %
Dividentët 15 %
Interesa 15 %
Pagesa për autorët dhe të drejtën e pronësisë intelektuale 15 %

Taksa mbi biznesin e vogël
Afati i pagesave për detyrimet që kanë bizneset që zhvillojnë aktivitetin në juridiksionin e Bashkisë Shkodër është data 20 prill. Afati i pagesave për detyrimet e lindura pas 20 prillit është 30 ditë pas lindjes së detyrimit, në rast të mos pagesës në afatin e mësipërm, do të aplikohet gjobë në masën 5% të detyrimit  të papaguar për çdo muaj vonesë.

Xhiro Vjetore Niveli i taksimit
Xhiro vjetore nga 0 në 2 milion lek (0 – 14 000 Euro)  Taksë vjetore fikse 25 000 lek (180 Euro)
Xhiro vjetore nga 2 në 8 milion lek (14 000 – 56 000 Euro) Tatim i thjeshtuar mbi fitimin e tatueshëm 7.5 %

Tatimi mbi fitimin
Gjatë periudhës vijuese tatimore, tatimpaguesi parapaguan, në llogarinë e organeve tatimore, këstet tremujore të tatimit mbi fitimin, brenda datës 30 mars, për muajt janar, shkurt dhe mars; brenda datës 30 qershor, për muajt prill, maj dhe qershor; brenda  datës 30 shtator, për muajt  korrik, gusht dhe shtator  dhe brenda datës 30 dhjetor, për muajt tetor, nëntor dhe dhjetor. Këstet mund të paguhen  edhe në baza mujore.
Rregullat e  transferimit të  fitimit
Transferimi i fitimit ndodh kur kemi të bëjmë me shoqëri dhe biznese në pronësi të të njëjtit person dhe që operojnë në dy ose me shumë shtete me legjislacion tatimor të ndryshëm.  Këto shoqëri kanë të drejtën e vendosjes së transferimit të fitimit në shtetin ku niveli i taksimit është më i ulët.

Tatimi mbi vlerën e shtuar (TVSH)
Ligjit me nr. 92/2014 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar” i ndryshuar i nënshtrohen: a) të gjitha furnizimet e mallrave dhe shërbimeve, të kryera kundrejt pagesës, brenda territorit të Republikës së Shqipërisë, nga një person i tatueshëm që vepron si i tillë; b)të gjitha importet e mallrave në territorin e Republikës së Shqipërisë. Për tatimpaguesit që ofrojnë shërbime si: avokat,  noter, mjek, stomatolog, farmacist, arkitekt, inxhinier, projektues, ekonomist, apo shërbime ekonomike në fushën e turizmit pavarësisht nga niveli i xhiros vjetore, janë të gjithë subjekt i TVSH-së. TVSH-ja aplikohet në shitjen e produkteve dhe shërbimeve apo importin e produkteve në një vlerë standarte prej 20%. Në sektorin e turizimit për furnizimin e shërbimit të akomodimit TVSH është 6%.
Tatimi është 0% në rastet si më poshtë:
Furnizimi me produkte të eksportuara jashtë territorit të Shqipërisë; furnizimi me produkte dhe shërbime të lidhura me transportin ndërkombëtar të prodhimeve dhe pasagjerëve; furnizimi me produkte dhe shërbime të lidhura me tregtinë apo industrinë detare.
Të gjithë personat fizik dhe ligjor që kryejnë aktivitete importeksporti janë të detyruar  të regjistrohen për qëllime TVSH-je, pavarësisht nga totali i xhiros vjetore.
Detyrim i akcizës
Detyrimi i akcizës rregullohet nga ligji nr. 61/2012 “Për akcizën në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar.
Taksa e akcizës për duhanin  është:
 Lekë 6,000/1,000 copë, duke filluar nga 1 janari 2017
Taksa e akcizës së pijeve alkoolike (jo birra)  për verërat, shampanjë,  pije të  fermentuara dhe pije të ndërmjetme alkoolike është 5200 Lekë/HL. Për birrën lokale apo të huaj në sasi me pak se 200  000 HL në vit, 360 Lekë/HL/ grad alkooli
Për birrën lokale apo të huaj në sasi me shumë se 200 000
HL në vit, 710 Lekë/HL/grad  alkooli.
Taksa mbi pasurinë e paluajtshme
Taksa mbi pasurinë e paluajtshme është një taksë e qeverisjes lokale. Sipas legjislacionit shqiptar, prona e paluajtshme përfshin: ndërtesat dhe tokat bujqësore. Subjekt i kësaj takse janë të gjithë personat fizik apo juridik, të huaj apo vendas, pronarë të një prone në Shqipëri.
Niveli  i taksave  të ndërtesave (Lek/m2  në vit).

Ndërtesa banimi Njësia Niveli i taksës mbi ndërtesat Shkodër
Nj.A të tjera
Ndërtuar para vitit 1993 lekë/m²/vit 9 5
Ndërtuar gjatë dhe pas vitit 1993 lekë/m²/vit 9 5
Ndërtesa në pronësi të shoqërive të ndërtimit  të pashitura, por të hipotekuara si ndërtesa banimi lekë/m²/vit 9 6
Ndërtesa të dyta banimi lekë/m²/vit 18 10

Niveli i taksës mbi tokën bujqësore

Kategoria mesatare  e tokës bujqësore Njësia Niveli i taksës mbi ndërtesat
I lekë/ha/vit 2940
II lekë/ha/vit 2450
III lekë/ha/vit 1960
IV lekë/ha/vit 1610
V lekë/ha/vit 1330
VI lekë/ha/vit 1120
VII-X lekë/ha/vit 980

Taksa mbi truallin

Taksa mbi truallin  Njësia Niveli i taksës mbi truallin
Për qëllime banimi nga individët lekë/m²/vit 0,42
Për qëllime biznesi  lekë/m²/vit 18

Ndërtesa në pronësi apo në përdorim, në territore të miratuara si fshatra turistike

Ndërtesa Njësia

Niveli i  taksave mbi ndërtesat NJA Shkodër

Ndërtesa në pronësi apo në përdorim, në territore të miratuara si fshatra turistike
lekë/m²/vit 200

Taksa për ndërtesa të tjera

Ndërtesa të tjera  Njësia Niveli i taksës mbi ndërtesat Shkodër Niveli i taksës mbi ndërtesat NJA
Për tregti dhe shërbime lekë/m²/vit 270 120
Të tjera: Këtu përfshihen:
- Ndërtesat në pronësi të organizatave jofitimprurëse,fondacioneve
- Ndërtesa  për aktivitet artizanal, social kulturore, arsimore e shkencore.
- Objekte të amortizuara, të dëmtuara dhe jashtë funksionit kur janë objekte të ndërmarrjeve shtetërore dhe ish ndërmarrjeve shtetërore të privatizuara ku nuk zhvillohet aktivitet, etj.
lekë/m²/vit 54 24
Ndërtesa që përdoren për veprimtari prodhuese lekë/m²/vit 105 53
Ndërtesa në pronësi të shoqërive të ndërtimit të pashitura, por të hipotekuara si ndërtesë biznesi lekë/m²/vit 210 105

Taksat dhe tarifat lokale

Tatim i thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël

Shkalla tatimore  Njësia Shkodër NJA
Me qarkullim vjetor nga 0– 5.000.000  lekë lekë/vit 0 0
Me qarkullim vjetor nga  5.000.001-8000000 lekë lekë/vit 5% e fitimit 5% e fitimit

Taksa e fjetjes në hotel

Taksa e fjetjes në hotel Njësia Niveli i taksës së fjetjes
Hotel me 4-5 yje lekë/natë qëndrimi/ për person/lekë
175
Bujtinë, fjetinë, motel dhe çdo njësi tj etër akomoduese, sipas përcaktimeve  të ligjit për turizmin lekë/natë qëndrimi/ për person/lekë lekë/natë qëndrimi/ për person/lekë 70

Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja

Llojet e ndërtimeve dhe investimeve Niveli  i taksës së ndikimit në infrastrukturë
Ndërtime për qëllime banimi  apo njësi  shërbimi  nga shoqëritë e ndërtimit, të cilat nuk destinohen  për përdorim në sektorin e turizmit, industrisë apo për përdorim publik. Ndërtesa, më shumë se një ndërtim pa leje, në proces legalizimi (ndërtesë e dytë)
Në të gjithë Bashkinë Shkodër
4% të çmimit të shitjes për m²
4% të çmimit të shitjes për m²

Tarifë parkimi për automjetet

Tarifë për parkim për çdo mjet të liçensuar Njësia Tarifa
Parkim me pagesë  (në sheshe dhe zona të miratuara) lekë/orë/mjet 50
Automjete (abonim vjetor për parkim në zonat e miratuara) lekë/vit/mjet 1500

Tarifë për parkimin pë çdo mjet të liçensuar

Tarifë  për  parkinin   për çdo mjet të licensuar Njësia Tarifa
Taksi (4+1) lekë/vit/mjet
3500
Mikrobuzë lekë/vit/mjet
Transport pasagjerësh/Transport mallrash lekë/vit/mjet 6500
Për vete/Për të tretë lekë/vit/mjet 3000
Autobuzë lekë/vit/vendparkimi mjeti 16000
Kamionë lekë/vit/mjet
Deri në 3.5 ton lekë/vit/mjet 1900
3,5 deri në 8 ton lekë/vit/mjet 2900
8 deri në 14 ton lekë/vit/mjet 3900
Mbi 14 ton lekë/vit/mjet 4500

 

Taksa e tabelës

Kategoritë e ndërtesave Njësia Bashkia Shkodër
Tabelë për qëllime identifikimi, mbi  2 metra katror, të trupëzuara në sipërfaqen e ndërtesës  ose brenda territorit  ku zhvillon aktivitet biznesi dhe që nuk përdoren  për të reklamuar aktivitetin e të tretëve. Në të tilla tabela vendoset  emri  dhe/ose lloji  i aktivitetit  të kompanisë  lekë/m²/vit 45000
Tabela për qëllime identifikimi jashtë territorit  ku zhvillohet  aktiviteti në formën  e përmasat  e tabelave të sinjalistikës për orientim. lekë/vit 120
Tabelë për  qëllime  reklamimi,  e lëvizshme  dhe e palëvizshme: Tabelë e thjeshtë. lekë/m²/vit 22500
Tabelë për  qëllime  reklamimi,  e lëvizshme  dhe e palëvizshme: Tabelë elektronike lekë/m²/vit 45000

Tabelë në funksion të ekspozimeve të ndryshme  të hapura, panaire, spektakle, stenda reklamuese, banderola, etj

lekë/m²/vit 1000

Tarifa e pastrimit dhe largimit të mbeturinave për biznesin

Biznesi Biznes i vogël Biznes i madh
Njësi tregtare dhe  Shërbimi në Njësinë Administrative Shkodër 13000 33000
Njësi tregtare dhe shërbim i në  Njësitë e tjera  Admin istrative (10  njësi administrative) 8000 33000
Njësi tregtare për  tregtim karburanti 48000
Njësi prodhimi
Njësi prodhimi  në Njësinë  Administrative   Shkodër
Njësi prodhimi  në Njësitë e tjera Administrative

13000

8000

63000

33000

SUBJEKTE  NDËRTIMI
Subjekte ndërtuese përselinë administrative
73000

Subjektet e ndërtimit sipas investimit dhe kohëzgjatjes së kantierit të ndërtimit
Për vlera investimi   deri në  5.000.000 lekë
Për vlera investimi   5.000.001-15.000.000 lekë Për vlera investimi 15.000.001-25.000.000 lekë. Për vlera investimi 25.000.001-50.000.000 lekë. Për vlera investimi 50.000.001-100.000.000  lekë
Për vlera investimi  100.000.001-200.000.000 lekë
Për vlera investimi  mbi  200.000.000 lekë
Shoqata, fondacione, ente të ndryshme shtetërore, organizata joqeveritar

Lekë/kantier/vit
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
150,000
200,000

Institucione Administrative Publike

Organizata të tjera jofitimprurëse

8000

6000

Profesione të lira 8000 13000
Ambulant
Subjekte që nuk kanë një vendndodhje  fikse, taksi, tregtia ambulante në tregje publike dhe  private. 5500

Tarifa e ndriçimit për biznesin

Tarifa e ndriçimit për biznesin Njësia Tarifa
Biznesi i vogël Njësia Administrative Shkodër, Plazh Velipojë/Baks Rrjoll lekë/vit/njësi 2000
Biznes i Madh Njësia Administrative Shkodër, Plazh Velipojë/Baks Rrjoll lekë/vit/njësi 5000
Pikë karburanti Njësia Administrative Shkodër, Plazh Velipojë/Baks Rrjoll lekë/vit/njësi 7000
Profesione të lira Njësia Administrative Shkodër, Plazh Velipojë lekë/vit/njësi 2000
Biznes transporti  Njësia Administrative Shkodër, Plazh Velipojë lekë/vit/njësi 2000
Subjekte ndërtuese për selinë administrative lekë/vit/njësi 6000

Tarifa e gjelbërimit për biznesin

Tarifa e gjelbërimit për biznesin Njësia Tarifa
Biznesi i vogël Njësia Administrative Shkodër, Plazh Velipojë lekë/vit/njësi 2000
Biznes i Madh Njësia Administrative Shkodër, Plazh Velipojë lekë/vit/njësi 5000
Pikë karburanti Njësia Administrative Shkodër, Plazh Velipojë lekë/vit/njësi 7000
Profesione të lira Njësia Administrative Shkodër, Plazh Velipojë lekë/vit/njësi 2000
Biznes transporti  Njësia Administrative Shkodër, Plazh Velipojë lekë/vit/njësi 2000
Subjekte ndërtimi lekë/vit/njësi 15000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës