Kërko

Shpallje për lëvizje paralele dhe pranim në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive

Në zbatim të nenit 22 dhe 25, të ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, Kreut II, III, IV dhe VII, të VKM nr. 243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Bashkia Shkodër shpall proçedurën e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive për pozicionet:

1. 1 (një) specialist, Drejtoria Juridike 

2. 2 (dy) Specialist, Protokoll Arkivi, Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse 

3. 1 (një) specialist, Sektori  Kontabilizimit dhe Rakordimit të të Ardhurave, Drejtoria e të Ardhurave  

4. 1 (një) Specialist i Artit, Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit

5. 1 (një) Inspektor Lagjeje          

  6. 1 (një) specialist, Drejtoria e Kontrollit të Zhvillimit të Territorit

7. 1 (një) Specialist, Sektori për Emergjencën dhe Mbrojtjen  Civile, Drejtoria e Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investimeve të infrastrukturës

8. 1 (një) specialist ( Nj.A Guri i Zi) , Specialist Njësia e administrimit të ndihmës ekonomike dhe paaftesisë, Drejtoria e Ndihmës Ekonomike dhe të personave me aftësi ndryshe

9. 2 (dy) Specialist, Sektori i Ndjekjes së Investimeve, Drejtoria e Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investimeve të infrastrukturës

10. 1 (një) Specialist i sinjalistikës dhe mobilitetit, Drejtoria e Shërbimeve Publike, Ndjekjes së Investimeve të Infrastrukturës

11. 1 (një) Specialist, Sektori planifikimit të mirëmbajtjes se Infrastrukturës, Drejtoria e Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investimeve të infrastrukturës

12. 1 (një) inspektor , Njësia  e Inspektimit tatimor, Drejtoria e të Ardhurave               

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës