Kërko

Shpallje për lëvizje paralele dhe pranim në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive

Në zbatim të nenit 22 dhe 25 të ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, Kreut II, III, IV dhe VII, të VKM nr. 243 datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Bashkia Shkodër shpall proçedurën e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive për pozicionet:

1. Specialistë, Drejtoria e Administrimit të Sistemeve, Menaxhimit të Zyrës së Integruar me Një Ndalesë, Projekteve TIK dhe Menaxhimit të Sistemeve të Informacionit 
                                                                                                         
2. Specialist i sinjalistikës dhe mobilitetit, Drejtoria e Shërbimeve Publike, Ndjekjes së Investimeve të Infrastrukturës

3.Specialist, Sektori i Planifikimit Strategjik, Standardeve dhe Monitorimit, për shërbimet sociale, shëndetit publik dhe mbrojtjes së konsumatorit, pranë Drejtorisë së Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik

4.Specialistë- Drejtoria e Analizës dhe e Programimit Buxhetor

5.Specialist, Sektori i Financës dhe Marrëdhënieve me Thesarin,  Drejtoria e Financës

6.Specialistë, Sektori i Administrimit të Borxhit Tatimor dhe Masave Shtrënguese, Drejtoria e të Ardhurave   

7. Specialist, Sektori i Koordinimit të investimeve Bashkiake, Drejtoria e Studimeve, Planifikimit dhe Koordinimit  të Investimeve

8. Specialist, Specialist i promovimit të zhvillimit ekonomik lokal, Drejtoria e Planifikimit Strategjik dhe Përmirësimit të Klimës së Biznesit       

9. Specialist, Drejtoria Juridike        

10. Specialist i Artit, Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit

11. Specialist i Arsimit, Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit 

12.Inspektorë, Drejtoria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Trajtimit të AMTP –ve

13.Specialist - Drejtoria e Mjedisit    
 

14. Inspektor Lagjeje

15. Specialist, Sektori i Përfshirjes Sociale, CPU Strehimit, pranë Drejtorisë së Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik

16.Specialist, Sektori i Ndjekjes së Investimeve, Drejtoria e Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investimeve të infrastrukturës   

17. Specialist, Drejtoria e Kontrollit të Zhvillimit të Territorit        

18.Specialist, Sektori për Emergjencën dhe Mbrojtjen  Civile, Drejtoria e Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investimeve të infrastrukturës  

19.Specialist, Njësia e Monitorimit të Shërbimeve Publike, Drejtoria e Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investimeve të infrastrukturës

20.Specialistë të Njësisë të Monitorimit të Shërbimeve Publike Shërbimeve Publike dhe Ndjekjes të investimeve në Infrastrukturë, Drejtoria e Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investimeve të infrastrukturës.

21.Specialist, Sektori planifikimit të mirëmbajtjes se Infrastrukturës, Drejtoria e Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investimeve të infrastrukturës

22. Specialist, Sektori i Burimeve Njerëzore, Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse

23. Specialist, Specialist në sektorin e administrimit të ndihmës ekonomike dhe personave me aftësi ndryshe, Drejtoria e Ndihmës Ekonomike 
 
24.Specialist- Drejtoria e Mjedisit

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës