Kërko

Shpallje për levizje paralele dhe ngritje në detyrë në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të Kreut II dhe III, të Vendimit nr.242, datë 18/03/2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese“ , i ndryshuar ; shpall proçedurën e  levizjes paralele dhe ngritjes në detyrë në  kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese për  pozicionet :

1. Drejtor, Drejtoria Juridike 

2. Drejtor, Drejtoria e Ndihmës Ekonomike dhe të personave me aftësi ndryshe

3. Drejtor, Drejtoria e Turizmit

4. Drejtor, Drejtoria e Kontrollit të Zhvillimit të Territorit

5. Drejtor, Drejtoria e Administrimit të Sistemeve, Menaxhimit të Z1 N, Projekteve TIK dhe Menaxhimit të Sistemeve të Informacionit

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës