Kërko

Shpallje për lëvizje paralele dhe ngritje në detyrë në kategorinë e mesme dhe të ulët drejtuese

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të Kreut II dhe III, të Vendimit nr.242, datë 18/03/2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese“ , i ndryshuar ; shpall proçedurën e  levizjes paralele dhe ngritjes në detyrë në  kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese për  pozicionet :

1. Përgjegjës, Njësia e Inspektimit Tatimor, Drejtoria e të Ardhurave

2. Përgjegjës, Sektori i Sinjalistikës, Transportit dhe Mobilitetit , Drejtoria e Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investimeve të infrastrukturës

3. Përgjegjës, Sektori i Marketingut dhe Shërbimeve për Vizitorin, Drejtoria e Turizmit

4. Përgjegjës, Sektori i Zhvillimit të Turizmit dhe Produktit Turistik, Drejtoria e Turizmit                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                         
5. Përgjegjës, Sektori Juridik,  Drejtoria Juridike

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës