Kërko

Shpallje fituesi - Oficer Projekti / Administrator i Klubit të Kauzës Sociale në Dajç

Në mbështetje të ligjit nr.139, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”,i ndryshuar; Vendimit të Kryetarit të Bashkisë Shkodër nr.1 datë 04.01.2023 “Për miratimin e strukturës dhe listës emërore të nëpunësve dhe punonjësve të administratës dhe të institucioneve në varësi të Bashkisë Shkodër, për vitin 2023”, i ndryshuar; shpalljes nr. 1689 dt. 03.02.2023 “Oficer Projekti / Administrator i Klubit të Kauzës Sociale në Dajç” .

Bashkia Shkodër, shpall kandidatët fitues, për pozicionin: 

Of icer Projekti/Administrator i Klubit të Kauzës Sociale në Dajç

Kandidatët e fitues janë:

1. Vilma Tafilica          65 me pikë
2. Pranvera Paci         64 me pikë

 

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës