Kërko

Qëllimet dhe objektivat e politikës së shërbimit

1. Qëllimi i Politikës së Shërbimit: Mbulim sa mё të plotё të territorit me Shёrbime Sociale duke u harmonizuar me nevojat dhe interesat e komunitetit. Gjithëpërfshirja, pjesëmarrja, krijimi i Mundёsive tё Barabarta dhe Mosdiskriminimi pёr shkak tё aftёsive ndryshe, gjinisë, origjinёs, minoritetit etj. Partneriteti i ngushtë ligjor me shoqёrinë civile, organizata jo-fitimprurëse, biznesin privat dhe biznesin social nё veçanti.

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi 2021
Buxheti
2022
Plani
2023
Plani
2024
Plani
Numri i Qëndrave Sociale Komunitare funksionale 13 13 13 13
Numri i Personave të trajtuar në Qëndrat Komunitare për familjen (fëmijë, të rinj, gra, të moshuar) 6600 6600 6600 6600
Familje dhe individë ne nevojë qe përfitojne nga skema e Ndihmës Ekonomike 2350 2580 2800 2950
Numri i personave të asistuar me pagesë paaftësie dhe invaliditeti 8200 8350 8350 8350
Numri i fëmijëve që marrin shërbim në çerdhe 310 310 310 310

1.1 Objektivi i Politikës së Shërbimit:Mbulimi sa më i plotё i territorit, tё Bashkisë, me shёrbime sociale duke u harmonizuar me interesat dhe nevojat e komunitetit.

Treguesit e Performancës për Objektivin 2021
Buxheti
2022
Plani
2023
Plani
2024
Plani
Fuqizimi i familjeve dhe qëndrueshmeri e shërbimeve të ofruara plan Lokal Veprimi për fëmijët në situatë rruge 1 Qëndrueshmëria e shërbimeve të krijuara në të gjithë territorin e Bashkisë së Shkodrës. Fuqizimi i familjeve në vështirësi sociale.
Qëndrueshmëria e shërbimeve të krijuara në të gjithë territorin e Bashkisë së Shkodrës. Fuqizimi i familjeve në vështirësi sociale.
Qëndrueshmëria e shërbimeve të krijuara në të gjithë territorin e Bashkisë së Shkodrës. Fuqizimi i familjeve në vështirësi sociale.
Numri i fëmijëve të trajtuar në situatë rruge –Trendi vjetor në % -29% 0% 0% 0%
Numri i familjeve të mbështetura në situatë rruge –Trendi vjetor ne % -60% 0% 0% 0%
Numri i fëmijëve me masë mbrojtese të mbështetur nga NJMF 100% 0% 0%
Numri i rasteve të fëmijëve në nevojë për mbrojtje të përfshirë në programet e përfshirjes sociale 0% 0% 0% 0%
Numri i takimeve të organizuara të Grupit Teknik Ndërsektorial (GTN) 30 30 30 30
Numri i aktiviteteve ndërgjegjësuese për promovimin e të drejtave të fëmijëve dhe parandalimin e formave të keqtrajtimit ndaj të miturve. 10 10 10 10

1 .2 Objektivi i Politikës së Shërbimit:Bashkёrendimi dhe harmonizimi i aktiviteteve lokale me Strategjitё dhe politikat kombёtare, me institucionet nё varёsi tё pushtetit qendror, bashkitё fqinje dhe shtetet kufitare.

Treguesit e Performancës për Objektivin 2021
Buxheti
2022
Plani
2023
Plani
2024
Plani

Sistemi i referimit për të mbijetuarat e dhunës në familje i riorganizuar dhe funksional (MKR):

Qëndrueshmëria e sistemit të referimit për trajtimin e rasteve të mbijetuarat e dhunës në familje me synim fuqizimin e viktimave nëpërmjet koordinimit ndërinstitucional në ofrimin e shërbimeve në përputhje me nevojat e rastit

Qëndrueshmëria e sistemit të referimit për trajtimin e rasteve të mbijetuarat e dhunës në familje me synim fuqizimin e viktimave nëpërmjet koordinimit ndërinstitucional në ofrimin e shërbimeve në përputhje me nevojat e rastit

Qëndrueshmëria e sistemit të referimit për trajtimin e rasteve të mbijetuarat e dhunës në familje me synim fuqizimin e viktimave nëpërmjet koordinimit ndërinstitucional në ofrimin e shërbimeve në përputhje me nevojat e rastit

Qëndrueshmëria e sistemit të referimit për trajtimin e rasteve të mbijetuarat e dhunës në familje me synim fuqizimin e viktimave nëpërmjet koordinimit ndërinstitucional në ofrimin e shërbimeve në përputhje me nevojat e rastit

Numri i rasteve të identifikuara / të referuara të dhunës në familje –Trendi vjetor ne %.

-34%

0%

0%

0%
Numri i përfituesve nga funksionimi i sistemit të referimit - Trendi vjetor ne % -10% 0% 0% 0%
Numri i takimeve të organizuara të ekipit Teknik i Ndërdisiplinor (ETN) 10 10 10 10
Numri i aktiviteteve ndërgjegjësuese për dhunën në familje dhe dhunën me bazë gjinore. 17% 0% 0% 0%
Numri i aktiviteteve ndërgjegjësuese të organizuara në kuadër të ditës së familjes 7 7 7 7
Numri i pjesëmarrësve në aktivitetet e organizuara në kuadër të ditës së familjes –Trendi vjetor ne % 100% 0% 0% 0%
Numri i studentëve që zhvillojnë praktikën mësimore në Bashki. 12 12 12 12
Karta për barazi gjinore pjese e dokumenteve strategjike që zbatohet në Bashkine e Shkodres. Plan veprimi "Për Barazi"; Sistem të dhënash statistikore me bazë gjinore.
Përditësimi databazës me të dhëna statistikore me bazë gjinore. Buxhetim gjinor dhe me pjesëmarrje në buxhetin e Bashkisë. Zbatimi i planit të veprimit gjinor. Përditësimi databazës me të dhëna statistikore me bazë gjinore. Buxhetim gjinor dhe me pjesëmarrje në buxhetin e Bashkisë. Zbatimi i planit të veprimit gjinor. Përditësimi databazës me të dhëna statistikore me bazë gjinore. Buxhetim gjinor dhe me pjesëmarrje në buxhetin e Bashkisë. Zbatimi i planit të veprimit gjinor. Përditësimi databazës me të dhëna statistikore me bazë gjinore. Buxhetim gjinor dhe me pjesëmarrje në buxhetin e Bashkisë. Zbatimi i planit të veprimit gjinor.

1.3 Objektivi i Politikës së Shërbimit:Partneriteti i ngushtë me shoqёrinë civile, organizatat jo-fitimprurёse, biznesin privat dhe biznesin social nё veçanti per ofrimin e shёrbimeve sociale pёr shtresat në nevojё.

Treguesit e Performancës për Objektivin 2021
Buxheti
2022
Plani
2023
Plani
2024
Plani
Qëndrueshmëria dhe vazhdimësia e tryezave konsultative : Nr. i takimeve periodike të tryezës konsultative. 12 12 12 12
Numri i organizatave pjesmarrëse në tryezat konsultative. 25 25 25 25
Numri i aktiviteteve ndërgjegjësuese në kuadër të ditës ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, 20 nëntori. 3 3 3 3
Numri i fëmijëve pjesëmarrës 200 200 200 200
Numri i aktiviteteve ndërgjegjësuese për "1 Qershorin" 5 5 5 5
Numri i fëmijëve pjesëmarrës. 250 250 250 250
Numri i aktiviteteve ndërgjegjësuese në kuadër të 8 Marsit 17 17 17 17

Nr i pjesemarresve ne aktivitete –Trendi vjetor ne %

0% 0% 0% 0%

Nr i pjesëmarresve vajza/gra në aktivitete –Trendi vjetor ne %

100% 0% 0% 0%
Nr. partneriteteve me shoqёrinë civile, organizatat jo -fitimprurëse, 5 5 5 5
Nr. i familjeve përfituese 33% 0% 0% 0%
Numri i fëmijëve përfitues qe jetojne ne institucionet rezidenciale 80 80 80 80
Nr. i aktiviteteve ndërgjegjësuese në kuadër të ditës ndërkombëtare të PAN. 7 7 7 7
Numri i fëmijëve përfitues të shërbimeve ekzistuese dhe atyre alternative –Trendi vjetor ne % 150% 0% 0% 0%
Numri i partneriteteve me shoqёrinë civile, organizatat jo-fitimprurese. 6 7 7 7
Rritja e nr. Të personave të shërbyer në vit / Të moshuar të trajtuar në vit në qendrat e shërbimeve sociale. –Trendi vjetor ne % 0% 0% 0% 0%
Numri i aktiviteteve ndërgjegjësuese,–Trendi vjetor ne % 0% 0% 0% 0%
Numri i partneriteteve me shoqёrinë civile, organizatat jo-fitimprurëse 4 4 4 4

1.4 Objektivi i Politikës së Shërbimit:Gjithpërfshirja, Pjesëmarrja, krijimi i Mundёsive tё Barabarta dhe Mosdiskrimini pёr shkak tё aftёsive ndryshe, gjinisë, moshës, origjinёs, minoritetit.

Treguesit e Performancës për Objektivin 2021
Buxheti
2022
Plani
2023
Plani
2024
Plani
Numri i familjeve që do të marrin shërbime pranë Qëndrës Komunitare për Rom dhe Egjiptian -17% 0% 0% 0%
Numri i jetimëve të mbështetur me rastin e festave të fundit të vitit 50 50 50 50

Numri i fëmijëve dhe familjeve që marrin shërbim në qendrën e specializuar për diagnostimin e hershëm të fëmijëve me autizëm.

15 15 20 25

1.5 Objektivi i Politikës së Shërbimit:Fuqizimi i institucioneve që ofrojnë Shërbime Sociale me orjentin Promovimin dhe Zhvillimin e Shërbimeve Alternative.

Treguesit e Performancës për Objektivin 2021
Buxheti
2022
Plani
2023
Plani
2024
Plani
Numri i qendrave sociale komunitare funksionale 13 13 13 13
Numri i përfituesve të shërbimeve në qëndrat komunitare “Për Familjen”. 6600 6600 6600 6600
Shërbime Alternative të ofruara. 7 7 7 7
Numri i fëmijëve dhe familjeve përfituese 65 65 65 65
Numri i familjeve përfituese 45 45 45 45
Numri i jetimëve përfitues 8 8 8

1.6 Objektivi i Politikës së Shërbimit:Krijimi i qendrës komunitare rinore për nxitjen dhe promovimin e pjesëmarrjes aktive në formim profesional e edukim, aktivitete artistike, kulturore dhe sociale për të rinjtë e Bashkisë Shkodër.

Treguesit e Performancës për Objektivin 2021
Buxheti
2022
Plani
2023
Plani
2024
Plani
Numri i të rinjve përfitues në shërbimet e Qëndrës Rinore.(ndryshimi vjetor në %) 200% 0% 0% 0%
Numri i shërbimeve të ofruara në qëndër për të rinjtë si: muzikë, kërcim, kurse profesionale, teatër, arte pamore, biznes social, etj. 6 6 6 6
Numri i të rinjve të përfshirë në organizimin dhe mbledhjen e historive 15 0 0
Numri i pjesëmarresve në eventin final 100 0 0

1.7 Objektivi i Politikës së Shërbimit:Krijimi i fondit të dedikuar për mbështetjen e personave me AN në bashkërendim me Shoqërinë Civile.

Treguesit e Performancës për Objektivin 2021
Buxheti
2022
Plani
2023
Plani
2024
Plani
Numri i fëmijëve në nevojë që marrin pjesë dhe performojnë në aktivitetin artistiko-kulturor. 30 30 30 30
Numri i fëmijëve në nevojë që marrin pjesë dhe performojnë në aktivitetin artistiko-kulturor. 25 25 25 25
Numri i shtëpive familje funksionale dhe në shërbim të PAK. 1 1 1 1
Numri i përfituesve 17 17 17 17
Numri i shtëpive familje funksionale dhe në shërbim të PAN. 7 7 7 7
Numri i përfituesve 60 60 60 60
Shërbimet e ofruara për PAN-të në shtëpi-familje; 5 5 5 5
Numri i rasteve të parandaluara drejt institucionalizimit të personave me AN Trendi vjetor ne % 0% 0% 0% 0%

1.8 Objektivi i Politikës së Shërbimit:Bashkёrendimi dhe harmonizimi i aktiviteteve lokale me Strategjitё dhe politikat kombёtare, me institucionet nё varёsi tё pushtetit qendror, bashkitё fqinje dhe shtetet kufitare.

Treguesit e Performancës për Objektivin 2021
Buxheti
2022
Plani
2023
Plani
2024
Plani
Numri i personave të asistuar me pagesë paaftësie –Trendi vjetor ne % 18.38% 3.23% 0% 0%
Përfitimi monetar (në mijë lekë) për paaftesi 154.62 152.91 152.91 152.91
Numri i personave të asistuar me pagesë invaliditeti –Trendi vjetor ne % 5.125 0% 0% 0%
Përfitimi monetar (në mijë lekë) për invaliditet 31.27 31.27 31.27 31.27
Numri i familjeve të trajtuara me ndihmë ekonomike –Trendi vjetor ne % 195 10% 9% 5%
Përfitimi monetar (në mijë lekë) për Ndihmë Ekonomike 59.6 56.2 51.8 49.2

1.9 Objektivi i Politikës së Shërbimit:Fuqizimi i Institucioneve qё ofrojnё Shёrbime Sociale me orientim Promovimin dhe Zhvillimin e Shёrbimeve Alternative.

Treguesit e Performancës për Objektivin 2021
Buxheti
2022
Plani
2023
Plani
2024
Plani
Numri i çerdheve -Trendi vjetor në % 17% 0% 0% 0%
Numri i fëmijëve përfitues të shërbimit -Trendi vjetor në % 63.2% 0% 0% 0%
Raporti vajza që frekuentojnë çerdhet -Trendi vjetor në % 48% 48% 48% 48%
Numri i stafit për fëmijë 67 67 67 67
Numri i Çerdheve të reja dhe të rikonstruktuara 1 1 1 1

 

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës