Kërko

Qëllimet dhe objektivat e politikës së shërbimit

1. Objektivi i Politikës së Shërbimit: I. Garantimin e shërbimeve publike cilësore për përmirësimin jetesës së qytetarëve dhe mbrojtjen e mjedisit. II.Rritja e efiçencës dhe efektivitetit të sherbimeve publike, nëpërmjet përmirësimit të vazhdueshëm të teknologjisë si dhe zgjerimit të zonës së shërbimit. III.Rritja e transparencës në lidhje me ofrimin e shërbimeve publike, duke siguruar pjesëmarrjen e publikut në proçesin e planifikimit dhe të monitorimit për ta orientuar atë sipas nevojave të tyre . IV.Mbledhja dhe largimi i ujërave të shiut dhe mbrojtjen nga përmbytjet në zonat e banuara;

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi 2022
Buxheti
2023
Plani
2024
Plani
2025
Plani
Rritja e mbulimit me shërbim : %  e popullsisë që mbulohet nga shërbimi i trajtimit të ujërave të zeza/ndotura     24% 24% 24% 24%
Rritja e mbulimit me shërbim : % e popullsisë që mbulohet me shërbime sanitare / kanalizimeve të ujërave të përdorura (zeza dhe bardha) 49% 47% 48% 50%
Efiçienca e shërbimit / mbulimi kostos së shërbimit nga tarifa - Mbulimi I kostos nga tarifa e shërbimit   (Raporti i të ardhurave nga tarifa kundrejt kostove (vetem O& M jo investime, pra jo kosto totale (në %) 133% 126% 126% 127%
Efiçienca buxhetore për ofrimin e shërbimit - Buxheti për menaxhimin e kanalizimeve sanitare (m3 ujëra të zeza të menaxhuara) (Mijë Lekë për m3 ujëra të zeza (kosto operative dhe mirëmbajtje plus investime) 0.208 0.209 0.211 0.238

1.1 Qëllimi i Politikës së Shërbimit: Përmirësimi i sistemit të kanalizimit të ujërave të zeza në të gjithë zonat urbane të Nj.A të bashkisë.

Treguesit e Performancës për Objektivin 2022
Buxheti
2023
Plani
2024
Plani
2025
Plani
Sasia e ujit të shkarkuar në sistemin e përunimit të ujërave të ndotur - ndryshimi ne % kundrejt vitit paraardhës 40% 0% 0% 0%
Rritja e mbulimit me shërbim : %  e popullsisë që mbulohet nga shërbimi i trajtimit të ujërave të zeza/ndotura 24% 24% 24% 24%
Rritja e mbulimit me shërbim : % e popullsisë që mbulohet me shërbime sanitare / kanalizimeve të ujërave të përdorura (zeza dhe bardha) 49% 47% 48% 50%
Efiçienca e shërbimit / mbulimi kostos së shërbimit nga tarifa - Mbulimi i kostos nga tarifa e shërbimit (Raporti I të ardhurave nga tarifa kundrejt kostove (vetem O& M jo investime, pra jo kosto totale (në %) 133% 126% 126% 127%
Përmirësimi i menaxhimit të tarifave të shërbimit të kanalizimeve sanitare: Raporti shuma totale e faturuar për shërbimin kundrejt shumës së arkëtuar nga klientët (Raporti në %). 139% 100% 100% 100%
Efiçienca buxhetore për ofrimin e shërbimit - Buxheti për menaxhimin e kanalizimeve sanitare (m3 ujëra të zeza të menaxhuara) (Mijë Lekë për m3 ujëra të zeza (kosto operative dhe mirëmbajtje plus investime) 0.208 0.209 0.211 0.238

1.2 Qëllimi i Politikës së Shërbimit: Përmirësimi i sistemit të kanalizimit të ujrave të shiut në të gjithë zonat urbane të Nj.A të bashkisë.

Treguesit e Performancës për Objektivin 2022
Buxheti
2023
Plani
2024
Plani
2025
Plani
Rritja e efiçiencës buxhetore në ofrimin e shërbimit të kanalizimeve të ujërave të shiut - ndryshimi në % kundrejt vitit paraardhës 7% 0% 0% 0%

2.  Objektivi i Politikës së Shërbimit: I. Garantimin e shërbimeve publike cilësore për përmirësimin jetesës së qytetarëve. II.Rritja e efiçencës dhe efektivitetit të sherbimeve publike, nëpërmjet përmirësimit të vazhdueshëm të teknologjisë si dhe zgjerimit të zonës së shërbimit. III.Rritja e transparencës në lidhje me ofrimin e shërbimeve publike, duke siguruar pjesëmarrjen e publikut në proçesin e planifikimit dhe të monitorimit për ta orientuar atë sipas nevojave të tyre . IV. Prodhimi, trajtimi, transmetimi dhe furnizimi me ujë të pijshëm;

Treguesit e Performancës për Objektivin 2022
Buxheti
2023
Plani
2024
Plani
2025
Plani
Rritja e mbulimit me shërbim e ujit të pijshëm: Popullata e mbuluar me shërbimin e ujit të pijshëm kundrejt popullsisë totale të bashkisë (në %) 60% 61% 62% 65%
Kohëzgjatja e ofrimit me ujë pijshëm në ditë: Orë ujë në ditë 22 22.5 22.5 23
Efiçienca e shërbimit / mbulimi kostos së shërbimit nga tarifa  - Rritja e efiçiencës financiare të menaxhimit të shërbimit.  Mbulimi i kostove nga tarifa e shërbimi. Total të ardhura nga tarifa kundrejt shpenzimeve Operative dhe mirëmbajtjes (në %) 119% 119% 118% 100%

2.1 Qëllimi i Politikës së Shërbimit: Furnizimi me ujë të pijshëm i qytetit dhe njësive administrative të Bashkisë Shkodër.

Treguesit e Performancës për Objektivin 2022
Buxheti
2023
Plani
2024
Plani
2025
Plani
Sasia e ujit të faturuar (/000m³) /ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar 4.00% 0.69% 4.43% -0.77%
Humbjet (/000m³) /ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar -27% -13% -11%  17%
Sasia e prodhimit të ujit Qytet (Litër/sek) 330 306 306 307
Rritja e mbulimit me shërbim e ujit të pijshëm: Popullata e mbuluar me shërbimin e ujit të pijshëm kundrejt popullsisë totale të bashkisë (në %) 60% 61% 62% 65%
Kohëzgjatja e ofrimit me ujë pijshëm në ditë: Orë ujë në ditë 22 22.5 22.5 23

2.2 Qëllimi i Politikës së Shërbimit:Mirë administrimi i shërbimit të furnizimit me ujë.

Treguesit e Performancës për Objektivin 2022
Buxheti
2023
Plani

2024
Plani
2025
Plani
Efiçienca e shërbimit / mbulimi kostos së shërbimit nga tarifa  - Rritja e efiçiencës financiare të menaxhimit të shërbimit.  Mbulimi i kostove nga tarifa e shërbimi. Total të ardhura nga tarifa kundrejt shpenzimeve Operative dhe mirëmbajtjes (në %) 119% 119% 118% 100%
Efiçienca e shërbimit / mbulimi kostos së shërbimit nga tarifa - Të ardhura kundrejt shpenzimeve totale (plus investime dhe amortizimi)  (në %) 81% 81% 81% 70%

Përmirësimi i menaxhimit të tarifave të shërbimit të menaxhimit të mbetjeve: Raporti shuma totale e faturuar për shërbimin kundrejt shumës së arkëtuar nga klientët (Raporti në %).

125% 100% 100% 100%
Rikonstruksion i stacionit të vjetër të ujësjellësit në Dobraç. Ndërtim rrjeti te KUZ në Dobraç.( banorë përfitues) 7,000 7,000 7,000 7,000
Numri i banorëve që furnizohen me ujë të pijshëm në fshatin Muriqan (banorë përfitues) 1,000 1,000 1,000 1,000

 

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës