Kërko

Qëllimet dhe objektivat e politikës së shërbimit

1. Qëllimi i Politikës së Shërbimit: I.Garantimin e shërbimeve publike cilësore për përmirësimin jetesës së qytetarëve dhe mbrojtjen e mjedisit. II.Rritja e efiçencës dhe efektivitetit të sherbimeve publike, nëpërmjet përmirësimit të vazhdueshëm të teknologjisë si dhe zgjerimit të zonës së shërbimit.
III.Rritja e transparencës në lidhje me ofrimin e shërbimeve publike, duke siguruar pjesëmarrjen e publikut në proçesin e planifikimit dhe të monitorimit për ta orientuar atë sipas nevojave të tyre . IV.Mbledhja dhe largimi i ujërave të shiut dhe mbrojtjen nga përmbytjet në zonat e banuara;

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi 2021
Buxheti
2022
Plani
2023
Plani
2024
Plani
Rritja e mbulimit të popullsisë me shërbime sanitare / kanalizimeve të ujërave të përdorura (të zeza dhe të bardha) 47% 49% 51% 55%

1.1 Objektivi i Politikës së Shërbimit:Përmiresimi i sistemit të kanalizimit të ujrërave të zeza në të gjithë zonat urbane të Nj.A të bashkisë.

Treguesit e Performancës për Objektivin
2021
Buxheti
2022
Plani
2023
Plani
2024
Plani
Sasia e ujit te shkarkuar në sistemin e përunimit të ujërave të ndotur - ndryshimi ne % kundrejt vitit paraardhës 0% 0% 0% 0%
% e popullsisë që mbulohet nga shërbimi i trajtimit të ujërave të zeza/ ndotura 24% 24% 24% 24%
Mbulimi i kostos nga tarifa e shërbimit  Raporti i të ardhurave nga tarifa kundrejt kostove (vetem O & M jo investime, pra jo kosto totale (në %) 69% 133% 135% 141%

1.2 Objektivi i Politikës së Shërbimit:Përmirësimi i sistemit të kanalizimit të ujrave të shiut në të gjithë zonat urbane të Nj.A të bashkisë.

Treguesit e Performancës për Objektivin
2021
Buxheti
2022
Plani
2023
Plani
2024
Plani
Rritja e efiçiencës buxhetore në ofrimin e shërbimit të kanalizimeve të ujërave të shiut - ndryshimi në % kundrejt vitit paraardhës 2% 0% 0% 0%

 

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës