Kërko

Qëllimet dhe objektivat e politikës së shërbimit

1. Qëllimi i Politikës së Shërbimit: Lëvizshmeri e sigurt, e mirë orientuar për banorët dhe vizitorët. Ofrimi i një shërbimi transporti publik cilësor në shërbim të qytetarëve të Bashkisë Shkodër. Përmirësim të impaktit mjedisor nëpërmjet stimulimit te transportit publik dhe traditës së përdorimit të biçikletës.

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi 2021
Buxheti
2022
Plani
2023
Plani
2024
Plani
Rritja e sigurisë në rrugë për këmbësoret dhe pedaluesit nëpërmjet: Numri i tabelave për sinjalistikën vertikale - ndryshimi në % kundrejt vitit paraardhës 16.3% 0.0% 26.7% 5.3%

Përmirësimi i transportit publik. Zona e mbuluar me transport publik (Popullsia që jeton brenda një rrezeje 500 m deri në një stacion autobusi); -Numri i linjave të transportit publik urban dhe interurban - Ndryshimi në % kundrejt vitit paraardhë

0% 0% 0% 0%

1.2 Objektivi i Politikës së Shërbimit: Përmirësimi i lëvizshmërisë urbane për një siguri dhe cilësi jetese më të mire.

Treguesit e Performancës për Objektivin
2021
Buxheti
2022
Plani
2023
Plani
2024
Plani
Rritja e sigurisë në rrugë për këmbësoret dhe pedaluesit nëpërmjet: Numri i bumpeve për sinjalistikën horizontale - ndryshimi në % kundrejt vitit paraardhës 28.6% 22.2% 17.0% 8.7%

1.3 Objektivi i Politikës së Shërbimit: Ofrimi i një shërbimi transporti publik cilësor në shërbim të qytetarëve të Bashkisë Shkoder

Treguesit e Performancës për Objektivin
2021
Buxheti
2022
Plani
2023
Plani
2024
Plani
Rritja e komunikimit  nëpërmjet transportit publik - Numri i mjeteve të transportit publik urban dhe interurban - Ndryshimi ne % kundrejt vitit paraardhës 3% 3% 0% 0%
Numri i biletave te shitura në vit - Ndryshimi në % kundrejt vitit paraardhës -24% 58% 0% 0%
Përkrahja e kategorive si nxënës, studentë dhe kategorive të veçanta që përfitojnë sipas dispozitave ligjore - Ndryshimi ne % kundrejt vitit paraardhës 100% 0% 0% 0%

 

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës