Kërko

Qëllimet dhe objektivat e politikës së shërbimit

1. Qëllimi i Politikës së Shërbimit: Administrimii pyjeve dhe kullotave vendore si dhe menaxhimii institucioneve në shërbim të këtij funksioni, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi 2021
Buxheti
2022
Plani
2023
Plani
2024
Plani
Rritja e monitorimit të fondit pyjor kullosor 6.8 7.7 7.7 7.7
Rritja e sipërfaqes pyjore që ka plan menaxhimi të fondit pyjor kullosor 60% 80% 100% 100%

1.1 Objektivi i Politikës së Shërbimit: Sigurimii mbrojtjes për qeverisjen e qëndrueshme dhe kontrollin e mirëadministrimit të fondit pyjor dhe kullosor brenda territorit administrativ të bashkisë.

Treguesit e Performancës për Objektivin 2021
Buxheti
2022
Plani
2023
Plani
2024
Plani
Rritja e monitorimit të fondit pyjor kullosor. Numër kontrollesh dhe inspektimesh kundrejt Sip. Totale të pyjeve dhe kullotave (inpektime për 100 ha) 0.62 0.69 0.69 0.69
Rritja e monitorimit të fondit pyjor kullosor . Numri i punonjësve kundrejt fondit pyjore dhe kullosor (punonjës për 1000 ha pyje dhe kullota) 0.49 0.49 0.49 0.49

1.2 Objektivi i Politikës së Shërbimit: Hartimi / Rishikimii Planeve të mbarështimit për të gjithë siperfaqen  e fondit pyjor dhe kullosor  48.656 ha.

Treguesit e Performancës për Objektivin
2021
Buxheti
2022
Plani
2023
Plani
2024
Plani
Rritja e sipërfaqes pyjore që ka plan menaxhimi të fondit pyjor kullosor - Sip pyjore & kullosore me plan menaxhimi / totalit te siperfaqes pyjore e kullosore. (në %) 63% 81% 100% 100%
Rritja e sipërfaqes pyjore dhe kullosore e inventarizuar. Sip. pyjore& kullosore e inventarizuar, hipotekuar/totalit të siperfaqës pyje kullota. (në %) 54% 72% 100% 100%
Zona pyjore ne % ndaj sipërfaqes së zonave urbane Sipërfaqe e zones urbane /Sipërfaqe Pyje/kullota gjithsej 7.78% 7.78% 7.78% 7.78%

1.3 Objektivi i Politikës së Shërbimit: Rehabilitimi dhe pyllëzimi i sipërfaqeve pyjore/kullosore, të degraduara, djegura si edhe mbrojtja e tokës nga erozioni ( Projektim/Investim).

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi

2021
Buxheti
2022
Plani
2023
Plani
2024
Plani
Përmiresimi i fondit pyjor kullosor Përmirësimi /ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar 200% 30% 23% 0%
Shpenzime për shërbimin e menaxhimit të fondit/sipërfaqes totale të fondit (Lekë për 1 ha pyje dhe kullota) 340.0 368.7 336.4 336.4

 

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës