Kërko

Qëllimet dhe objektivat e politikës së shërbimit

1. Qëllimi i Politikës së Shërbimit: Zhvillimi lokal i udhëhequr nga komuniteti duke nxitur kohezionin territorial përmes hartimit të planeve dhe programeve duke mbështetur dhe koordinuar strukturat e bashkisë, në realizimin e reformave për përmbushjen e detyrimeve që rrjedhin nga proçesi i Integrimit Europian. Mbështetjen e veprimtarive prodhuese nëpërmjet promovimit te tyre dhe asistimit për përthithjen e granteve dhe ndihmave financiare.

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi
2021
Buxheti
2022
Plani
2023
Plani
2024
Plani
Qëndrueshmëria dhe rritja e bizneseve aktive në territor 5809 5900 6000 6100
Pjesëmarrje në programet dhe projektet e financuara nga Bashkimi Europian si dhe Organizata të tjera ndërkombëtare 16 20 22 22

1.1 Objektivi i Politikës së Shërbimit:Mbështetja për përmiresimin e klimës për zhvillimin e biznesit nëpërmjet ngritjes së strukturave të dedikuara, bashkëpunimit me institucione të specializuara dhe aktorët e interesuar për hartimin e strategjive dhe planeve zhvillimore lokale.

Treguesit e Performancës për Objektivin

2021
Buxheti
2022
Plani
2023
Plani
2024
Plani
Përqindja e ecurisë së projekteve në Dokumentin e Strategjisë territoriale të zhvillimit të Bashkise Shkodër ; E Ulët 57% 52% 47% 42%
Përqindja e ecurise së projekteve në Dokumentin e Strategjisë territoriale të zhvillimit të Bashkisë Shkodër ; E Mesme 33% 35% 38% 40%
Përqindja e ecurisë se projekteve në Dokumentin e Strategjise territoriale të zhvillimit të Bashkisë Shkodër ; E Mirë 10% 13% 15% 18%
OSHE-ve pjesmarrese në proces/ndryshimi ne % kundrejt vitit paraardhës 22% 9% 8% 0%
Numri i projekteve të aplikuara sipas programeve të financuara nga BE dhe Organizata të tjera ndërkombëtare- ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar 25% 10% 0% 0%
Numri i projekteve të fituara sipas programeve të financuara nga BE dhe Organizata të tjera ndërkombëtare ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar -50% 0% 0% 0%
Numri i aktiviteteve me karakter informues -Ndryshimi ne % kundrejt vitit të kaluar -5% 13% 0% 0%
Numri i përfituesve nga aktivitetet informuese, ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar 10% 9% 0% 0%

1.2 Objektivi i Politikës së Shërbimit: Promovimi i produkteve vendore dhe fuqisë së punonjësve të specializuar për tregun lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar

Treguesit e Performancës për Objektivin 2021
Buxheti
2022
Plani
2023
Plani
2024
Plani
Numri i panaireve të organizuara në Bashkinë Shkodër per promovimin e biznesit vendor , ndryshimi ne % kundrejt vitit të kaluar 43% 0% 0% 0%
Numri i shërbimeve të ofruara ndaj biznesit ( hapje , mbyllje, ndryshime, pezullimi nipt-i etj), ndryshimi ne % kundrejt vitit të kaluar 0% 0% 0% 0%

1.3 Objektivi i Politikës së Shërbimit:Hartimi dhe publikimi i materialeve informative dhe promocionale për nxitjen e investimeve vendase dhe të huaja.

Treguesit e Performancës për Objektivin 2021
Buxheti
2022
Plani
2023
Plani
2024
Plani
Promovim më i mirë i zhvillimit ekonomik nepermjet materialeve të botuara , ndryshimi ne % kundrejt vitit të kaluar 0% 0% 0% 0%

1.4 Objektivi i Politikës së Shërbimit:Nxitja dhe mbështetja e bashkëpunimit të biznesit vendor, nëpërmjet iniciativave financiare, për zhvillimin dhe fuqizimin e tyre.

Treguesit e Performancës për Objektivin 2021
Buxheti
2022
Plani
2023
Plani
2024
Plani
Bizneseve të mbështetura në skemë financiare -Raporti në % i kundrejt vitit të kaluar 5% 0% 0% 0%
Bizneseve të asistuara per aplikime në skema financiare  -Raporti në % i kundrejt vitit të kaluar -17% 0% 0% 0%

 

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës