Kërko

Qëllimet dhe objektivat e politikës së shërbimit

1. Qëllimi i Politikës së Shërbimit: Zhvillimi lokal i udhëhequr nga komuniteti duke nxitur kohezionin territorial përmes hartimit të planeve dhe programeve duke mbështetur dhe koordinuar strukturat e bashkisë, në realizimin e reformave për përmbushjen e detyrimeve që rrjedhin nga proçesi i Integrimit Europian.

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi
2022
Buxheti
2023 Plani 2024
Plani
2025
Plani
Përqindja e ecurisë së projekteve në Dokumentin e Strategjisë territoriale të zhvillimit të Bashkisë Shkodër ; E Ulët 52% 47% 42% 42%

Përqindja e ecurisë së projekteve në Dokumentin e Strategjisë territoriale të zhvillimit të Bashkisë Shkodër ; E Mesme

35% 38% 40% 40%
Përqindja e ecurisë së projekteve në Dokumentin e Strategjisë territoriale të zhvillimit të Bashkisë Shkodër ; E Mirë 13% 15% 18% 18%
Numri i projekteve të aplikuara sipas programeve të financuara nga BE dhe Organizata të tjera ndërkombëtare- ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar 214% -73% 0% 0%

1.1 Objektivi i Politikës së Shërbimit: Hartimi i Strategjive, Planeve Zhvillimore lokale dhe monitorimi i tyre në bashkëpunim me institucionet e specializuara dhe aktorët e interesuar..

Treguesit e Performancës për Objektivin

2022
Buxheti
2023
Plani
2024
Plani
2025
Plani
Përqindja e ecurisë së projekteve në Dokumentin e Strategjisë territoriale të zhvillimit të Bashkise Shkodër ; E Ulët 52% 47% 42% 42%
Përqindja e ecurise së projekteve në Dokumentin e Strategjisë territoriale të zhvillimit të Bashkisë Shkodër ; E Mesme 35% 38% 40% 40%
Përqindja e ecurisë se projekteve në Dokumentin e Strategjise territoriale të zhvillimit të Bashkisë Shkodër ; E Mirë 13% 15% 18% 18%
OSHE-ve pjesmarrese në proces/ndryshimi ne % kundrejt vitit paraardhës -46% 0% 0% 0%

1.2 Objektivi i Politikës së Shërbimit: Programimi dhe zbatimi efiçient i financimeve të programeve të BE-së dhe donatorëve të tjerë si dhe forcimi i marredhënieve me diasporën

Treguesit e Performancës për Objektivin 2022
Buxheti
2023
Plani
2024
Plani
2025
Plani
Numri i projekteve të aplikuara sipas programeve të financuara nga BE dhe Organizata të tjera ndërkombëtare- ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar 214% -73% 0% 0%
Numri i projekteve të fituara sipas programeve të financuara nga BE dhe Organizata të tjera ndërkombëtare ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar -25% 0% 0% 0%
Numri i aktiviteteve me karakter informues  -Ndryshimi  në % kundrejt vitit të kaluar 7% 0% 0% 0%
Numri i personave të  informuar  - Ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar 100% 88% 67%

1.3 Objektivi i Politikës së Shërbimit:Përmirësimi i Klimës së Biznesit përmes panaireve, ofrimit të shërbimeve mbështetëse, publikimit të materialeve promocionale si dhe iniciativave financiare në mbështetje të biznesit të vogël

Treguesit e Performancës për Objektivin 2022
Buxheti
2023
Plani
2024
Plani
2025
Plani
Ndërtim rrjeti për sipërmarrjen rinore 100% 17% 14%
Promovim më i mirë i zhvillimit ekonomik nëpërmjet materialeve te botuara , ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar 100% 400% 0% 0%
Bizneseve të mbështetura në skemë financiare-Raporti në % i  kundrejt vitit të kaluar 0% -40% 0% 0%
Rritja e kapaciteteve të sipërmarrësve të rinj në sektorin AGRO 100% 20% 0%
Bizneseve të asistuara per aplikime në skema financiare-Raporti në % i kundrejt vitit të kaluar -17% 0% 0% 0%

2.Qëllimi i Politikës së Shërbimit: Ngritja dhe funksionimi i tregjeve publike dhe i rrjetit të tregtisë.

Treguesit e Performancës për Objektivin 2022
Buxheti
2023
Plani
2024
Plani
2025
Plani
Numri i tregjeve funksionale në bashki në përputhje me kriteret e lejes përkatëse 7 7 7 7
Përqindja e njësive të tregjeve publike funksionale të mirëmbajtura në raport me totalin 52% 52% 52% 52%

2.1 Objektivi i Politikës së Shërbimit: Sistemimi dhe ngritja e tregjeve të shitjes me shumicë dhe pakicë në territorin e Shkodrës.

Treguesit e Performancës për Objektivin 2022
Buxheti
2023
Plani
2024
Plani
2025
Plani
Numri i tregjeve funksionale në bashki në përputhje me kriteret e lejes përkatëse 7 7 7 7
Përqindja e njësive të tregjeve publike funksionale të mirëmbajtura në raport me totalin 52% 52% 52% 52%
Përmirësimi i infrastrukturës së tregjeve vendore nëpërmjet investimeve - ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar 0% 0% 0% 0%

 

3 . Qëllimi i Politikës së Shërbimit: Nxitja e zhvillimit të turizmit të zonës dhe rritja e vlerës së territorit të Bashkisë Shkodër, si destinacion turistik, duke forcuar identitetin e saj unik kulturor, social, mjedisor dhe ekonomik 

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi 2022
Buxheti
2023
Plani
2024
Plani
2025
Plani
Përmirësimi i shërbimit të promovimit turizmit -Materiale promovuese dhe informuese turistike të prodhuara – ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar 36% 3% 7% 5%
Numri i aktiviteteve të organizuara nga Drejtoria e Turizmit 7 6 6 6

3.1 Objektivi i Politikës së Shërbimit: Promovim i territorit të Bashkisë nërpërmjet prodhimit dhe botimit të materialeve promocionale dhe informative

Treguesit e Performancës për Objektivin.  2022
Buxheti
2023
Plani
2024
Plani
2025
Plani
Komunikimi nëpërmjet platformave online dhe materialeve promovuese/ informuese.– ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar 957% 7% 3% 9%
Përmirësimi i shërbimit të promovimit turizmit  -Materiale promovuese dhe informuese turistike të prodhuara – ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar 36% 3% 7% 5%

3.2 Objektivi i Politikës së Shërbimit: Organizim dhe pjesëmarrje në panaire lokale, kombëtare dhe ndërkombëtare

Treguesit e Performancës për Objektivin.  2022
Buxheti
2023
Plani
2024
Plani
2025
Plani
Numri qyteteve në të cilat organizohet dita shkodrane 0 4 4 4
Pjesëmarrje në panaire kombëtare dhe ndërkombëtare - ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar 100% -33% 50% 0%
Pjesëmarrës në festivalin e kulinarise - ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar 100% 22% 18%

3.3 Objektivi i Politikës së Shërbimit: Organizimi i aktiviteteve për promovimin e ofertave dhe produkteve turistike të Bashkisë Shkodër.

Treguesit e Performancës për Objektivin. 2022
Buxheti
2023
Plani
2024
Plani
2025
Plani
Numri i aktiviteteve të organizuara nga Drejtoria e Turizmit 7 6 6 6

 4. Qëllimi i Politikës së Shërbimit:Funksionimi i zyrave vendore turistike përmes koordinimit të aktorëve dhe strukturave përgjegjëse në industrinë turistike; Marketing i vlerave dhe potencialeve të komunitetit.

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi 2022
Buxheti
2023
Plani
2024
Plani
2025
Plani
Përmirësimi i shërbimit në sektorin e turizmit. Numri i personave të akomoduar në hotele. Ndryshimi vjetor në numër. 107,614 4,286 0 0
Rritja e të ardhurave të bashkisë nga turizmi :  Rritja e të ardhurave të bashkisë nga turizmi - ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar 58% 1% 0% 0%
Përmirësimi i shërbimit të promovimit turizmit - Numri i turistëve që marrin informacion / shërbehen në zyrën e informacionit - ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar 4% 1% 5% 6%

4.1 Objektivi i Politikës së Shërbimit: Forcimi institucional nëpërmjet ngritjes së strukturave te dedikuara për zhvillimin e turizmit.

Treguesit e Performancës për Objektivin. 2022
Buxheti
2023
Plani
2024
Plani
2025
Plani
Përmirësimi i shërbimit në sektorin e turizmit. Numri i personave të akomoduar në hotele. Ndryshimi vjetor në numër. 107,614 4,286 0 0
Rritja e të ardhurave të bashkisë nga turizmi : Rritja e të ardhurave të bashkisë nga turizmi - ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar 58% 1% 0% 0%
Rritja e të ardhurave të bashkisë nga turizmi : Të ardhurat nga taksa e hoteleve kundrejt totalit të të ardhurave nga taksat vendore (Raporti në %) 6% 6% 6% 6%
Përmirësimi i shërbimit të promovimit turizmit - Numri i turistëve që marrin informacion / shërbehen në zyrën e informacionit - ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar 4% 1% 5% 6%

4.2 Objektivi i Politikës së Shërbimit: Ngritje e kapaciteteve të bizneseve që operojnë në fushën e turizmit me qëllim rritjen e cilësisë së shërbimit nga ana e tyre.

Treguesit e Performancës për Objektivin. 2022
Buxheti
2023
Plani
2024
Plani
2025
Plani
Biznese turistike të mbështetura ( ide inovative për zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm) - në numër 5 5 5

 

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës