Kërko

Qëllimet dhe objektivat e politikës së shërbimit

1. Qëllimi i Politikës së Shërbimit: Zvogëlimi i riskut nga fatkeqësitë dhe menaxhimi i tyre, duke siguruar mbrojtjen e jetës së njerëzve, pronës, trashëgimisë kulturore dhe mjedisit, nëpërmjet sistemit të mbrojtjes civile.
1.Përafrimi me standartet europiane të organizimit të mbrojtjes civile.
2.Sigurimi i mbrojtjes civile në të gjithë territorin.
2.Parandalimi.
3.Informim publik për rreziqet dhe aktivitetet e organeve vendore përgjegjëse për mbrojtjen nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë e tjera.
4.Garantimi i shërbimit të zjarrfikësve në nivel lokal dhe administrimi i strukturave përkatëse, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj;

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi  2022
Buxheti
2023
Plani
2024
Plani
2025
Plani
Numri i stacioneve të MZSH që ka bashkia 1 1 1 1
Numri i punonjësve të MZSH / banor ( 1 punonjës për 1500 – 2000 banorë) 0.34 0.40 0.40 0.40
Reagim më i shpejtë ndaj njoftimeve për zjarre/ndryshimi në sekonda i daljes nga stacioni 0 0 0 0
Efiçienca buxhetore në ofrimin e shërbimit SHMZ: Mbulimi kostove të shërbimit MZSH nga të ardhurat e shërbimit (në %) 1.5% 1.7% 1.8% 1.7%

1.1 Objektivi i Politikës së Shërbimit: Strukturat për planifikimin, menaxhimin dhe përballimin e emergjencave civile.

Treguesit e Performancës për Objektivin 2022
Buxheti
2023
Plani
2024
Plani
2025
Plani
Numri i familjeve përfituese që mbarështojnë blegtorinë  në zonat e prekuara nga përmbytjet/ ndryshimi në përqindje -44% 25% 0% 0%
Numri i familjeve të trajtuara /ndryshimi në përqindje 363% 0% 0% 0%
Numri i  kontrolleve sistematike vjetore për certifikimin për MZSH i objekteve  të Bashkisë. /ndryshimi në përqindje 100% 12% 24% 0%
Numri i ofruar i pajisjeve dhe kolaudimi i fikësve të zjarrit në institucione /ndryshimi në përqindje 11% 0% 0% 0%

1.2 Objektivi i Politikës së Shërbimit:Shërbim i përmirësuar i MZSH me prioritet parandalimin e ngjarjeve.

Treguesit e Performancës për Objektivin 2022
Buxheti
2023
Plani
2024
Plani
2025
Plani

Numri i  projekteve teknike për masat e MZSH në institucione /ndryshimi në përqindje

-36% 30% 0% 0%
Numri i stacioneve të shërbimit të MZSH-së 1 1  1 1
Numri i punonjësve të MZSH / banor ( 1 punonjës për 1500 – 2000 banorë ) 0.34 0.40 0.40 0.40
Zona e mbuluar nga shërbimi i MZSH në % 29% 29% 29% 29%
Rritja e të ardhurave nga tarifat për shërbimin ndaj të tretëve /ndryshimi në përqindje 47% 13% 0% 0%
Reagim më i shpejtë ndaj njoftimeve për zjarre/ndryshimi në sekonda i daljes nga stacioni 0 0 0 0

Efiçienca buxhetore në ofrimin e shërbimit SHMZ: Mbulimi kostove të shërbimit MZSH nga të ardhurat e shërbimit (në %)

1.5% 1.7% 1.7% 1.7%
Efiçienca buxhetore në ofrimin e shërbimit MZSH/ lekë/rast të menaxhuar 80.5 80.0 79.0 80.4
Numri i thirrjeve nga popullata drejt Shërbimit Zjarrfikës - ndryshimi në numër -296 -26 7 0

 

 

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës