Kërko

Qëllimet dhe objektivat e politikës së shërbimit

1. Qëllimi i Politikës së Shërbimit:Shërbim të rendit, qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të bashkisë, në përputhje me dispozitat ligjore. Parandalimin e kundërvajtjeve administrative, forcimin, inspektimin dhe monitorimin e zbatimit të rregulloreve e të akteve të bashkise dhe keshillit bashkiak brenda juridiksionit  vendor dhe në përputhje me përcaktimet ligjore.

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi 2022
Buxheti
2023
Plani
2024
Plani
2025
Plani
Punonjësit e policisë bashkiake gëzojnë statusin sipas ligjit. Raporti midis punonjësve me statustë oficerit të policisë bashkiake kundrejt numrit total të punonjësve të policisë Bashkiake 13% 8% 8% 8%
Kapacitetet e punonjësve të policisë bashkiake. Punonjësit e policisë bashkiake janë të kualifikuar . Numër punonjësish të trajnuar, kundrejt numrit total të punonjësve të policisë Bashkiake 100% 100% 100% 100%
Rritja e rasteve të menaxhuara nga ana e policisë bashkiake: Numri i akteve të ekzekutuara kundrejt akteve të nxjerra (në %) 24% 28% 33% 44%

1.1 Objektivi i Politikës së Shërbimit:Polici vendore e trajnuar dhe e kualifikuar për kryerjen e funksioneve dhe përgjegjësive.

Treguesit e Performancës për Objektivin 2022
Buxheti
2023
Plani
2024
Plani
2025
Plani
Punonjësit e policisë bashkiake gëzojnë statusin sipas ligjit: Raporti midis punonjësve me status të oficerit të policisë bashkiake kundrejt numrit total të punonjësve të policisë Bashkiake 
13% 8% 8% 8%
Punonjësit e policisë bashkiake janë të kualifikuar : Numër punonjësish të trajnuar, kundrejt numrit total të punonjësve të policisë Bashkiake 100% 100% 100% 100%

1.2 Objektivi i Politikës së Shërbimit: Rritja e qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të njësisë, në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi.

Treguesit e Performancës për Objektivin 2022
Buxheti
2023
Plani
2024
Plani
2025
Plani

Shpenzimet buxhetore për shërbimet e policisë bashkiake kundrejt totalit të rasteve të menaxhuara (mijë/Lekë të shpenzuara për 1 rast të menaxhuar)

87 64 57 52
Numri i rasteve problematikave të menaxhuara kundrejt rasteve të raportuara/konstatuara (në %)  130% 125% 133% 129%
Rritja e rasteve të menaxhuara nga ana e policisë bashkiake: Numri i akteve të ekzekutuara kundrejt akteve të nxjerra (në %)  24% 28% 33% 44%
Numri i  kamerave të vendosura në pika strategjike të qytetit 41 71 71 71

 

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës