Kërko

Projektvendimet për shqyrtim në mbledhjen e Këshillit të Bashkisë Shkodër, datë 27 Dhjetor 2022

22.12.2022

Në mbështetje të ligjit nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, Rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit Bashkiak Shkodër“, njoftoj thirrjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak Shkodër, në sallën e mbledhjeve të këshillit bashkiak ditën e marte, datë 27 dhjetor 2022, ora 10:00, me rend dite si më poshtë:

1. Pr/ Vendim: "Për disa ndryshime në VKB nr.1, datë  22.1.2016  "Për miratimin e taksave dhe tarifave vendore në Bashkinë Shkodër"

2. Pr/ Vendim: "Për miratimin e buxhetit të vitit 2023 dhe programit buxhetor afatmesëm përfundimtar 2023-2025 të Bashkisë Shkodër".

3. Pr/ Vendim: "Për miratimin e kritereve të përdorimit të intensitetit të ndërtimit me kushte si instrument i zhvillimit të territorit".

4. Pr/ Vendim: "Për miratimin e bursës së plotë/gjysëm burse, nxënësve që mësojnë në vitin e parë dhe në vitet e dyta e lart, për vitin shkollor 2022-2023  në Bashkinë Shkodër".

5. Pr/ Vendim: "Për një ndryshim në VKB nr.19. datë 10.5.2022 "Për miratimin e nivelit të pagave të funksionareve të zgjedhur ose të emeruar,  të nëpunësve civile e të punonjësve  administrative të Bashkisë Shkodër dhe institucioneve  të varësisë."

6. Pr/ Vendim: "Për  miratimin e planit vendor të veprimit për migracionin dhe diasporën".

Plani vendor i veprimit për Migracionin dhe Diasporën 2023-2025.

7. Diskutime jashtë rendit të ditës.

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës