Kërko

Projektvendimet për shqyrtim në mbledhjen e Këshillit të Bashkisë Shkodër, datë 23 Shtator 2022

19.09.2022

Në mbështetje të ligjit nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, Rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit Bashkiak Shkodër“, i ndryshuar njoftoj thirrjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak Shkodër, në sallën e mbledhjeve të këshillit bashkiak ditën e premte, datë 23 Shtator 2022, ora 17:00, me rend dite si më poshtë:

I.  Pr/ Vendim:  "Për përdorimin e fondit shtesë mbi fondin e kushtëzuar për ndihmën ekonomike (deri ne 6%) për muajin Korrik 2022 ",

2.  Pr/Vendim:  "Për miratimin e rregullores për marrëdhëniet e këshillit bashkiak me publikun dhe median "

3.  Pr/Vendim: "Për miratimi e rregullores për ngritjen, funksionimin dhe ndërveprimin e strukturave komunitare në Bashki"

4.  Pr/ Vendim: "Për miratimin  e raportit të vlerësimeve dhe parashikimeve afatmesme të të ardhurave të Bashkisë Shkodër për vitet 2023-2025"

5.  Pr/Vendim: "Për një ndryshim në VKB nr. 3, datë  5.1.2022  "Për  miratimin e buxhetit të vitit 2022 dhe programit buxhetor afatmesëm përfundimtar 2022-2024 të Bashkisë Shkodër".  (Rialokim)

6.  Pr/Vendim: "Për shtesë në buxhetin e vitit 2022, e miratuar me VKB nr.3, datë 5.1.2022 "Për miratimin e buxhetit të vitit 2022 dhe programit buxhetor afatmesëm përfundimtar 2022-2024  të Bashkisë Shkodër"(Emergjenca  Civile).

7.  Pr/Vendim: "Për një shtesë në VKB nr.3, datë 5.1.2022 "Për miratimin e buxhetit të vitit 2022 dhe programit buxhetor afatmesëm  përfundimtar 2022-2024 të Bashkisë Shkodër". (Arsimi)

8. Pr/Vendim: "Për miratim shtese plani në buxhetin e Bashkisë Shkodër të miratuar në VKB nr.3, datë 5.1.2022 "Për miratimin e buxhetit të vitit 2022 dhe programit buxhetor afatmesëm  përfundimtar 2022-2024 të Bashkisë Shkodër". (Shkresë nr.13629, dt.9.9.22)

9. Pr/Vendim: "Për miratim shtese plani në buxhetin e Bashkisë  Shkodër të miratuar në VKB nr.3, datë 5.1.2022 "Për miratimin  e buxhetit  të vitit 2022 dhe programit buxhetor afatmesëm  përfundimtar  2022-2024  të  Bashkisë  Shkodër".  (Shkresë nr.13630, dt.9.9.22)

10. Pr/Vendim: "Për miratimin e rishpërndarjes së fondit  për  mbrojtjen  civile, Bashkia Shkodër"

11. Pr/Vendim: "Për një ndryshim në VKB nr.19, datë 10.5.2022 "Për miratimin e nivelit të pagave të funksionareve të zgjedhur ose të emeruar të nëpunësve civile e të punonjësve  administrative të Bashkisë Shkodër dhe institucioneve  të varësisë"

12. "Për një ndryshim në VKB nr.3, datë 5.1.2022 "Për miratimin e buxhetit të vitit 2022 dhe programit buxhetor afatmesëm përfundimtar 2022-2024 të Bashkisë Shkodër"(korigjim emërtese)

13. Diskutime jashtë rendit të ditës.

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës