Kërko

Projektvendimet për shqyrtim në mbledhjen e Këshillit të Bashkisë Shkodër, Shtator 2021

24.09.2021

Në mbështetje të të ligjit nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, Rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit Bashkiak Shkodër“, i ndryshuar njoftoj thirrjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak Shkodër, në sallën e mbledhjeve të këshillit bashkiak ditën e Enjte, datë 30 Shtator 2021, ora 17:00, me rend dite si më poshtë:

  1. Pr/ Vendim: Për përdorimin e fondit shtesë mbi fondin e kushtëzuar për ndihmën ekonomike deri në 6% për muajin Gusht 2021”
  2. Pr/ Vendim: “Për miratimin e rregullores për paraqitjen dhe shqyrtimin e ankesave, vërejtjeve, kërkesave, peticioneve dhe iniciativave qytetare”
  3. Pr/ Vendim: “Për dhënie pëlqimi për dhënie me qira të ekonomisë pyjore Pruemos Sheldi, njësia administrative Rrethina, bashkia Shkodër, ngastra 50°, me sipërfaqe 250 m2, me afat 5 vjeçar për vendosjen e antenës të komunikimit të operatorit të telefonisë celulare “One telecommunications sh.a.”
  4. Pr/ Vendim: “Për miratimin e planit të mbarështimit të ekonomisë pyjore Bruçaj, njësia administrative Pult Bashkia Shkodër”
  5. 5. Diskutime jashtë rendit të ditës

Grafiku i mbledhjeve të komisioneve

Nr.

Komisione

Dita

Data

Ora

1

Komisioni për çështjet ligjore

E marte

28.9.2021

11:00

2

Komisioni i buxhetit

E marte

28.9.2021

12:00

3

Komisioni i mandateve dhe rregullores

E marte

28.9.2021

13:00

4

Komisioni bujqesise,pyjeve, menaxhimit te ujrave dhe mbrojtjes se mjedisit

E merkure

29.9.2021

16:00

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës