Kërko

Projekti FARO – Trashëgimia Disonante në Qytetet Evropiane me kohëzgjatje Mars 2022 - Mars 2023

Bashkia Shkodër ka zbatuar projektin FARO – Trashëgimia Disonante në Qytetet Evropiane me kohëzgjatje Mars 2022 - Mars 2023.
Duke u bazuar tek Rezoluta e miratuar nga Kuvendi i Shqiperisë për Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm të Agjendës 2030 të shteteve anëtare të Kombeve të Bashkuara, e datës 04.12.2017;  Programi  i Bashkepunimit për Zhvillim të Qëndrueshëm ndërmjet Këshillit  të Ministrave të Republikës së Shqipërisë  dhe Kombeve të Bashkuara 2017-2021,  nënshkruar  me  24  tetor  2016; Marrëveshja e bashkëpunimit për zbatimin e ProjektitFARO, ndërmjet Bashkisë  Dimitrovgrad dhe Bashkisë Shkodër, me Nr. 3758 Prot, datë  21.02.2022; Rregullorja e Këshillit Europian (BE)  Nr.  390/2014, prill 2014 që themelon  programin  "Europa për Qytetarët" për periudhën 2014  -  2020; Udhëzuesi i Programit "Europa për Qytetarët"  (Versioni  i vlefshëm që nga janari  2017); Thinja për propozim: EACEA  36/2018: Rrjetezimi i qytezave;VKB nr. 3 datë 05.01.2022 "Për miratimin e buxhetit të vitit 2022 dhe Programit Buxhetor Afatmesëm Përfundimtar 2022-2024 të Bashkisë Shkodër.

Përmbledhja e rezultateve të projektit.

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës