Kërko

Projekte të rëndësishme

 

Kodi i projektit Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit Buxheti 2019 (000 Leke) Fillon Mbaron
P06140.O1.A1 Përgatitja e PDV për zonat e parashikuara në PPV 2,146 2019 2021
P06140.O1.A2 Publikimi i Planeve të Detajuara Vendore nëpërmjet publikimit elektronik dhe mjeteve tradicionale të informimit 2019 2021
P06140.O2.A1 Rivlerësimi, realizimi dhe monitorimi i Sistemit të Adresave Bashkia Shkodër 2019 2021
Totali 2,146

 

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës