Kërko

Profili i edukimit

SISTEMIN ARSIMOR PARAUNIVERSITAR
NIVELET E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR
Arsimi parashkollor
Arsimi bazë
Arsimi fillor
Arsimi i mesëm i ulët
Arsimi i mesëm i lartë
Gjimnazi
Arsimi i mesëm profesional dhe arsimi imesëm i orientuar

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës