Kërko

Politikat e punësimit

Politikat e punësimit kanë për qëllim mbështetjen e punëkërkuesve në gjetjen e një pune të përshtatshme duke ndikuar drejtpërdrejt në përmirësimin e situatës së tregut të punës dhe
rrjedhimisht uljen e nivelit të papunësisë.
Në kuadër të nxitjes së punësimit në rang kombëtar aplikohen 5 programe:

•      Programi i nxitjes së punësimit të punëkërkuesve;
•      Programi i nxitjes së punësimit nëpërmjet formimit në punë;
•      Programi për nxitjen e punësimit nëpërmjet formimit institucional;
•      Programi i nxitjes së punësimit të punëkërkueseve femra i cili synon të integrojë në tregun e punës gra të margjinalizuara si gratë rome, ish të trafikuara, gra të moshuara dhe gra invalide;
•      Programi i nxitjes së punësimit të punëkërkueseve që hyjnë për herë të parë në punë.

 

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës