Kërko

Personat me aftësi ndryshe

 

E. Dokumentacioni i personave me aftësi të kufizuar. Para dhe tetraplegjikë

 1. Çertifikatë famijare e personit me aftësi të kufizuar
 2. Çertifikatë personale me fotografi për personat nën moshën 16 vjeç
 3. Fotokopje e kartës së identitetit për personat mbi moshën 16 vjeç
 4. Vendimin e mëparshëm të KMCAP-së, i cili verteton shkallën e aftësisë së kufizuar të personit
 5. Fletë drejtimi për KEMP, kur personi komisionohet për herë të parë.
 6. Epikriza përcjellëse sa herë rikomisionohet
 7. Kopje e noteruar e noteruar e librezës për personat para dhe tetraplegjik

E.1. Kujdestari i personit me aftësi të kufizuar, para dhe tetraplegjik duhet të paraqesë këto dokumenta:

 • Fotokopje e kartës së identitetit e personit kujdestar
 • Deklaratë/vendim gjyqësor për kujdestarin e zgjedhur nga personi me aftësi të kufizuar ose familja
 • Raport mjeko ligjor që verteton që kujdestari është i aftë fizikisht dhe mendërisht

E.2. Kur personi me aftësi të kufizuar vazhdon shkollën e mesme dhe të lartë duhet të paraqesë këto dokumenta:

 • Vertetim nga titullari dhe sekretari i shkollës (përsëritet çdo tre muaj) i cili duhet të përmbajë:
 1. Emrin dhe mbiemrin e personit që ndjek shkollën
 2. Llojin e arsimit që ndjek ku përcaktohet (cikël shkollor normal ose i përsëritur)
 • Kopje e noteruar e dëftesës shkollore të çdo viti dhe kopje të noteruar të diplomës në mbarim të shkollës së mesme apo të lartë, si dhe kopje të dëshmive të kurseve të kualifikimit
 • Vertetim se ka shlyer detyrimet për çdo sezon, për shkollën e lartë pa shkëputje nga puna

E.3. Kur personi me aftësi të kufizuar vazhdon studimet pasuniversitare, përveç dokumentacionit të mësipërm duhet të paraqesë dhe dokumentat e mëposhtëm:

 • Vertetim nga institucioni ku vazhdon studimet pasuniversitare, në të cilin të jenë të përcaktuara emri dhe mbiemri i personit, lloji i studimit dhe kohëzgjatja e tyre
 • Vertetim nga titullari i institucionit, për frekuentimin e studimeve. Kur studimet zgjasin më shumë se 6 muaj, vertetimi duhet të paraqitet njëherë në tre muaj
 • Kopje e noteruar e diplomës apo dëshmisë së përfundimit të studimeve pasuniversitare ose të mbrojtjes së gradës shkencore

F. Dokumentacioni i verbërisë

 • Kërkesë për trajtim
  Çertifikatë personale me fotografi për personat nën moshën 16 vjeç, fotokopje të kartës së identitetit për personat mbi moshën 16 vjeç
 • Çertifikatë familjare
 • Kopje e noteruar e librezës së verbërisë
 • Vendimi nga KMCV ku është përcaktuar:
 1. shkalla e paaftësisë
 2. përqindja e shikimit
 3. nevoja për kujdestar

F.1. Të verbërit që ndjekin shkollën e mesme dhe të lartë duhet të paraqesin këto dokumenta:

 • Vertetim nga titullari dhe sekretari i shkollës (përsëritet çdo tre muaj) i cili duhet të përmbajë:
 1. emër dhe mbiemër të personit që ndjek shkollën
 2. lloji i arsimit që ndjek (cikël shkollor normal ose i përsëritur)
 • Kopje e noteruar e dëftesës shkollore të çdo viti dhe koppje e noteruar e diplomës në mbarim të shkollës së mesme ose të lartë, si dhe kopje të dëshmive të kurseve të kualifikimit
 • Vertetim se ka shlyer detyrimet për çdo sezon, për shkollën e lartë pa shkëp[utje nga puna

F.2. Kujdestari i të verbërit duhet të paraqesë këto dokumenta:

 • Deklaratë për kujdestarin e zgjedhur nga personi i verbër ose nga familja
 • Raport mjeko ligjor që verteton aftësinë e kujdestarit për punë
 • Fotokopje e kartës së identitetit e noteruar kur personi kujdestar nuk është anëtarë i familjes
 • Çertifikatë familjare e personit kujdestar 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës