Kërko

Përfundim procedure

Në mbështetje të ligjit nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”,i ndryshuar, të vendimit të Kryetarit të Bashkisë Shkodër Nr.1 datë 05.01.2022 “Për miratimin e strukturës dhe listës emërore të nëpunësve dhe punonjësve të administratës dhe të institucioneve në varësi të Bashkisë Shkodër, për vitin 2022”, të ndryshuar, Bashkia Shkodër shpall :

Përfundimin e proçedurës në Inspektoriatin e Mbrojtjes së Territorit pranë Bashkisë Shkodër

- Pa asnjë të kandidat të kualifikuar .

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës