Kërko
Shpallje/Njoftime

Njoftime/Shpallje

Rezultate 1 - 10 / 456
14.10.2021
Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional njofton mbi kurset profesionale që parashikohen të fillojnë për muajt Tetor dhe Nëntor 2021...
Burimi: Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional Publik Shkoder
12.10.2021
Në mbështetje të VKM-së nr 666 datë 10.10.2019” Për kuotat financiare të ushqimit në mensa e konvikte, përcaktimin e kritereve për përfitimin e bursave dhe pagesave për nxenësit e arsimit parauniversitar në instirucionet arsimore publike, i ndryshuar për vitin shkollor 2021-2022...
Burimi: Drejtoria Ekonomike e Arsimit
06.10.2021
Bazuar në ligjin nr. 22/2018 “Për strehimin social”, Vkm nr.384, datë 12.06.2019 “Për përcaktimin e dokumentacionit për të përfituar strehim sipas çdo programi social të strehimit dhe të afateve të proçedurave të miratimit...
Burimi: Drejtoria e Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik
20.09.2021
Bashkia e Shkodrës ka një traditë të bashkëpunimit të vazhdueshëm me organizatat e shoqërisë civile. Një nga objektivat e saj është bashkëpunimi me shoqёrinë civile, me qellim realizimin e objektivave zhvillimore të Bashkisë Shkodër...
Burimi: Drejtoria e Kulturës,Arsimit,Rinisë dhe Sportit
10.09.2021
Në bazë të Ftesës së Hapur për Pjesëmarrje, me nr.prot 7577, datë 14.05.2021, të shpallur në faqen zyrtare të Bashkisë Shkodër, për kompozitorë të rinj dhe të afirmuar për FESTIVALIN E KËNGËS QYTETARE "LULEBORË"...
Burimi: Drejtoria e Kulturës,Arsimit,Rinisë dhe Sportit
19.08.2021
Rezultatet e vlerësimit në lidhje me projekt propozimet e paraqitura nga Organizatat e Shoqërisë Civile (OShC) gjatë thirrjes publike të organizuar nga Bashkia Shkodër...
Burimi: Drejtoria e Kulturës,Arsimit,Rinisë dhe Sportit
18.08.2021
Në mbështetje të Ligjit nr. 139/2015, “Për vetqeverisjen vendore; Ligjit Nr.44/ 2015 “Kodi i procedurave administrative të Republikës së Shqipërisë” ...
Burimi: Drejtoria e Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik
10.08.2021
Në zabtim të ligjit Nr.22/2018 “Për Strehimin Social” , VKM nr.898, datë 18.11.2020 “Për rregullat , kushtet, kriteret e procedurat e privatizimit të banesave dhe të objekteve të kthyera në fond banesave të paprivatizuara”...
Burimi: Drejtoria e Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik
12.07.2021
Bashkia e Shkodrës ka një traditë të bashkëpunimit të vazhdueshëm me organizatat e shoqërisë civile. Një nga objektivat e saj është bashkëpunimi me shoqёrinë civile, me qellim realizimin e objektivave zhvillimore të Bashkisë Shkodër...
Burimi: Drejtoria e Kulturës,Arsimit,Rinisë dhe Sportit
12.07.2021
Në zbatim të Vendimit nr. 395, datë 29.04.2015, të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e Programit Kombëtar të Praktikave të Punës...
Burimi: Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse
Mundësi Punësimi
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës