Kërko
Shpallje/Njoftime

Njoftime/Shpallje

Rezultate 1 - 10 / 463
25.01.2022
Bashkia Shkodër shpall Thirrjen për Aplikime për të gjitha subjektet publike dhe private të cilët janë të interesuar për të për fituar statusin “Pronar social” në zbatim të nenit 23...
Burimi: Drejtoria e Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik
17.01.2022
Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional njofton mbi kurset profesionale që parashikohen të fillojnë për muajt Janar dhe Shkurt 2022...
Burimi: Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional Publik Shkodër
10.12.2021
Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional njofton mbi kurset profesionale që parashikohen të fillojnë për muajt Dhjetor 2021 dhe Janar 2022...
Burimi: Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional Publik Shkodër
02.12.2021
Bashkia Shkodër shpall ftesë të hapur për pjesëmarrje me krijimtari të reja dhe për festivalin e këngës popullore të qytetit: “Pranverë me Këngë”...
Burimi: Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit
13.11.2021
Ju njoftojmë se jemi drejt përfundimit të procesit të dixhitalizinit të Sistemit të Adresave. Për të përmirësuar këtë sistem, për ta korriguar atë për rastet e adresave që mund të kenë mbetur të pa përditësuara sikurse e kërkon ligji...
Burimi: Drejtoria e Studimeve , Planifikimit dhe koordinimit të investimeve
13.11.2021
Bazuar në ligjin nr.8308, datë 18.03.1998 "Për transportet rrugore" i ndryshuar, Ligjin nr.10, datë 11.02.2016 " Për disa ndryshime dhe shtesa të ligjit nr.8308,datë 18.03.1998 "Për transportet rrugore" indryshuar me VKM nr .325,datë 19.03.2008 "...
Burimi: Drejtoria e Shërbimeve Publike, ndjekjes së investimeve të infrastrukturës
27.10.2021
Rezultatet e vlerësimit në lidhje me projekt propozimet e paraqitura nga Organizatat e Shoqërisë Civile (OShC) gjatë thirrjes publike të organizuar nga Bashkia Shkoder...
Burimi: Drejtoria e Kulturës,Arsimit,Rinisë dhe Sportit
14.10.2021
Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional njofton mbi kurset profesionale që parashikohen të fillojnë për muajt Tetor dhe Nëntor 2021...
Burimi: Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional Publik Shkoder
12.10.2021
Në mbështetje të VKM-së nr 666 datë 10.10.2019” Për kuotat financiare të ushqimit në mensa e konvikte, përcaktimin e kritereve për përfitimin e bursave dhe pagesave për nxenësit e arsimit parauniversitar në instirucionet arsimore publike, i ndryshuar për vitin shkollor 2021-2022...
Burimi: Drejtoria Ekonomike e Arsimit
06.10.2021
Bazuar në ligjin nr. 22/2018 “Për strehimin social”, Vkm nr.384, datë 12.06.2019 “Për përcaktimin e dokumentacionit për të përfituar strehim sipas çdo programi social të strehimit dhe të afateve të proçedurave të miratimit...
Burimi: Drejtoria e Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik
Mundësi Punësimi
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës