Kërko

Njoftim vazhdim proçedure për ngritje në detyrë në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese

Në zbatim të nenit 26, të kreut V, të ligjit nr.152 datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar; të kreut kreu III, të Vendimit nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” i ndryshuar ;
Bashkia Shkodër, shpall listën e kandidatëve të kualifikuar për të vazhduar fazën e intervistës  së strukturuar me gojë, për ngritje në detyrë, në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese  për pozicionet :

- Drejtor,  Drejtoria Juridike , Kategoria e pagës II-b                        
Kandidatë të kualifikuar janë :

1. Brikena Leqejza

- Drejtor, Drejtoria e Turizmit, Kategoria e pagës II-b                                                                         
Kandidatë të kualifikuar janë :

1. Jorida Kurti

- Drejtor, Drejtoria Drejtoria e Administrimit të Sistemeve, Menaxhimit të Z1 N, Projekteve TIK dhe Menaxhimit të Sistemeve të Informacionit, Kategoria e pagës II-b
Kandidatë të kualifikuar janë :

1. Jaser Sokoli

Kandidatët e kualifikuar  njoftohen se intervista me gojë do të bëhet pranë ambjenteve të Bashkisë Shkodër me datë 28.09.2022, ora 10 . 00.
 

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës