Kërko
Këshillim me Publikun

Njoftim për konsultim të dokumenteve për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis -“Projekti i Zbatimit për Rehabilitimin e Linjës Hekurudhore Vorë – Hani i Hotit, Shqipëri”.

09.08.2022

Bashkia e Shkodrës fton për informim dhe konsultim publik këshilltarët, qytetarët, teknicienët dhe palët e interesuara në lidhje me VNM e “Projektit të zbatimit për Rehabilitimin e Linjës Hekurudhore Vorë – Hani i Hotit, Shqipëri”, pjesë e korridorit të X-të, mbështetur nga Fondet e Bashkimit Evropian.

Në këtë kuadër Hekurudha Shqiptare Sh.a.,në bashkëpunim me Bashkinë Shkodër, me qëllim informimin dhe përfshirjen e aktorëve vendorë, në mënyrë që të arrihen zgjidhje të pranueshme për të gjitha palët e prekura, paraqet të gjitha dokumentet e realizuara në kuadër të Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis.

Mirëpresim çdo sugjerim , me shkrim , nga palët e interesuara mbi dokumentet si më poshtë vijojnë:

1.0 WB16-ALB-TRA-01 Projekti i Zbatimit për Rehabilitimin e Linjës Hekurudhore Vorë – Hani i Hotit Shqipëri ,RAPORTI I VLERËSIMIT TË NDIKIMIT NË MJEDIS Korrik 2021 -Rishikuar Korrik 2022

1.1.WB16-ALB-TRA-01 Projekti i Detajuar për Rehabilitimin e Linjës Hekurudhore Vorë – Hani i Hotit Shqipëri, Raporti i Vlerësimit të Ndikimit Mjedisor dhe Social ,SHTOJCAT Korrik 2021

2. WB16-ALB-TRA-01 Projekti i Zbatimit për Rehabilitimin e Linjës Hekurudhore Vorë – Hani i Hotit Shqipëri, Raporti i Vlerësimit të Ndikimit Mjedisor dhe Social ,PËRMBLEDHJA JO-TEKNIKE (Draft raport) -Rishikuar Korrik 2022

3.WB16-ALB-TRA-01 Projekti i Zbatimit për Rehabilitimin e Linjës Hekurudhore Vorë – Hani i Hotit Shqipëri , PLANI I MENAXHIMIT DHE MONITORIMIT TE MJEDISIT-rishikuar Korrik 2022

4. WB16-ALB-TRA-01 Projektimi i Detajuar për Rehabilitimin e Linjës Hekurudhore Vorë – Hani i Hotit Shqipëri, Studim i Vlerësimit të Ndikimit Mjedisor dhe Social PLANI I ANGAZHIMIT TË PALËVE TË INTERESUARA -Korrik 2021,Rishikuar në Korrik 2022

5.WB16-ALB-TRA-01 Projektimi i Detajuar për Rehabilitimin e Linjës Hekurudhore Vorë – Hani i Hotit Shqipëria ,Vlerësimi i Ndikimit Mjedisor dhe Social, KUADRI I MARRJES SË TOKËS DHE RISISTEMIMIT Korrik 2021-Korrik 2022

6. WB16-ALB-TRA-01 Plan i Detajuar për Rehabilitimin e Linjës Hekurudhore Vorë – Hani I Hotit Shqipëri ,Studimi i Ndikimit Social - Mjedisor PLANI I VEPRIMIT MJEDISOR DHE SOCIAL, Rishikuar Korrik 2022


Ju lutem jeni të ftuar të shprehni sugjerimet dhe rekomandimet tuaja deri me datën  09/12/2022 në adresën e mëposhtme :
info@bashkiashkoder.gov.al

Mundësi Punësimi
 
Afishime Publike
23.11.2022
Në zbatim të VKM nr.827 datë 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie...
22.11.2022
Bazuar tek "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 "Për Njoftimet"...
21.11.2022
Bazuar tek "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 "Për Njoftimet"...
14.11.2022
Bazuar tek "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 "Për Njoftimet"...
03.11.2022
Në zbatim të VKM nr.827 datë 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie...
02.11.2022
Në zbatim të VKM nr.827 datë 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie
26.10.2022
Në zbatim të VKM nr.827 datë 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie...
24.10.2022
Në zbatim të VKM nr. 1040, datë 25.11.2020 "Për përcaktimin e rregullave të zbatimit të kritereve të legalizimit...
24.10.2022
Në zbatim të VKM nr.827 datë 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie...
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës