Kërko
Këshillim me Publikun

Njoftim për këshillim me publikun - Për draftin e projektplanit buxhetor afatmesëm 2023-2025

15.09.2022

Në mbështetje dhe zbatim të ligjit Nr. 146/2014 Për Njoftimin dhe Konsultimin Publik në nenin 9 pika 1.3, nenin 34, të ligjit nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, i ndryshuar nenin 34 të ligjit nr.68/2017 ”Për financat e veteqeverisjes vendore”, ligjit nr. 9936, datё 26.06.2008, “Pёr menaxhimin e sistemit buxhetor nё Republikёn e Shqipёrisё”, të ndryshuar; ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 23 datë 30.07.2018 “Për procedurat standarte të përgatitjes së programit buxhetor afatmesem të NJQV”të ndryshuar, Udhëzimit të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr.08 datë 28.02.2022 “Për përgatitjen e programit buxhetor afatmesem vendorë 2023-2025”.

Bashkia Shkodër bën publik:

Projekt Buxheti 2023-2025:

Jeni të ftuar të shprehni opinionin tuaj:

1.përmes Forumit On-Line të faqes zyrtare të internetit të Bashkisë Shkodër
2.përmes adresës zyrtare e-mail:

info@bashkiashkoder.gov.al

keshillibashkiak@bashkiashkoder.gov.al


3.përmes pjesëmarrjes tuaj në dëgjesat publike që do të mbahen sipas dokumentit të mëposhtëm:

Kalendari i konsultimit publik mbi PBA 2023- 2025

Raport i Këshillimit me Publikun NJA  Ana e Malit

Raport i Këshillimit me Publikun NJA Bërdicë

Raport i Këshillimit me Publikun NJA Dajç

Raport i Këshillimit me Publikun NJA Guri i Zi

Raport i Këshillimit me Publikun Lagjet nr. 1

Raport i Këshillimit me Publikun Lagjet nr. 2

Raport i Këshillimit me Publikun Lagjet nr.   3

Raport i Këshillimit me Publikun Lagjet nr. 4

Raport i Këshillimit me Publikun Lagjet nr. 5

Raport i Këshillimit me Publikun  NJA Postribë

Raport i Këshillimit me Publikun NJA Rrethina, Shalë, Shosh dhe Pult

Raport i Këshillimit me Publikun NJA Velipojë

Raport i Këshillimit me Publikun me Organizatat dhe Shoqërinë Civile

Mundësi Punësimi
 
Afishime Publike
23.11.2022
Në zbatim të VKM nr.827 datë 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie...
22.11.2022
Bazuar tek "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 "Për Njoftimet"...
21.11.2022
Bazuar tek "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 "Për Njoftimet"...
14.11.2022
Bazuar tek "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 "Për Njoftimet"...
03.11.2022
Në zbatim të VKM nr.827 datë 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie...
02.11.2022
Në zbatim të VKM nr.827 datë 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie
26.10.2022
Në zbatim të VKM nr.827 datë 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie...
24.10.2022
Në zbatim të VKM nr. 1040, datë 25.11.2020 "Për përcaktimin e rregullave të zbatimit të kritereve të legalizimit...
24.10.2022
Në zbatim të VKM nr.827 datë 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie...
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës