Kërko
Këshillim me Publikun

Njoftim për këshillim me publikun - Për draftin e projektplanit buxhetor afatmesëm 2022-2024

23.09.2021

Në mbështetje dhe zbatim të ligjit Nr. 146/2014 Për Njoftimin dhe Konsultimin Publik në nenin 9 pika 1.3, nenin 34, të ligjit nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, i ndryshuar nenin 34 të ligjit nr.68/2017 ”Për financat e veteqeverisjes vendore”, ligjit nr. 9936, datё 26.06.2008, “Pёr menaxhimin e sistemit buxhetor nё Republikёn e Shqipёrisё”, të ndryshuar; ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 23 datë 30.07.2018 “Për procedurat standarte të përgatitjes së programit buxhetor afatmesem të NJQV”, Udhëzimit të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr.7 datë 27.02.2019 “Për përgatitjen e Programit Buxhetor Afatmesëm Vendor 2020-2022” dhe udhëzimit plotësues të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 20 datë 10.07.2019 “Për përgatitjen e buxhetit vendor”.
Bashkia Shkodër bën publik:

PBA 2022-2024 Projekti i Programit Buxhetor Afatmesëm 2022-2024 për Bashkinë Shkodër” Faza II

Tabela PBA 2022-2024: objektivat, synimet, aktivitetet, projekt buxheti përkatës

Ndërkohë mund të informoheni nga dokumenti interaktiv i monitorimit te realizimit të buxhetit 2020 dhe performancën e shërbimeve të ofruara gjatë vitit 2020

https://buxheti.info/Publikime/Ekzekutimi/Home/49279

Jeni të ftuar të shprehni opinionin tuaj:
1.përmes Forumit On-Line të faqes zyrtare të internetit të Bashkisë Shkodër
2.përmes adresës zyrtare e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al
3.përmes pjesëmarrjes tuaj në dëgjesat publike që do të mbahen sipas dokumentit të mëposhtëm:

Kalendari i konsultimit publik mbi PBA 2022-2024

Mundësi Punësimi
 
Afishime Publike
06.12.2021
Në zbatim të VKM nr.827 date 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie, trojeve të tyre funksionale dhe të oborreve në përdorim...
06.12.2021
Në zbatim të VKM nr.827 date 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie, trojeve të tyre funksionale dhe të oborreve në përdorim...
02.12.2021
Në zbatim të VKM nr.827 date 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie, trojeve të tyre funksionale dhe të oborreve në përdorim"...
01.12.2021
Bazuar tek "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 "Për Njoftimet"
01.12.2021
Bazuar tek "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 "Për Njoftimet"...
01.12.2021
Bazuar tek "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 "Për Njoftimet"...
25.11.2021
Bazuar tek "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 "Për Njoftimet"...
24.11.2021
Në zbatim të VKM 1040,datë 25.11.202 " Për përcaktimin e rregullave të zbatimit të kritereve të legalizimit dhe miratimin e modelit të aktit të legalizimit, për ndërtimet pa leje"...
23.11.2021
Në bazë të ligjit nr.111 datë 20.12.2018 "Për Kadastrën" nenet 38-39 pika 1 si dhe rregullores nr.184 prot, datë 08.04.199, "Pë punën në zyrat e regjistrimit',...
18.11.2021
Bazuar tek "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 "Për Njoftimet"...
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës