Kërko

Njoftim në përfundim të verifikimit paraprak dhe pas shqyrtimit të ankesave për ngritje në detyrë në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese

Në zbatim të nenit 26, të kreut V, të ligjit nr.152 datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar; të kreut kreu III, të Vendimit nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” i ndryshuar ;

Bashkia Shkodër, në përfundim të verifikimit paraprak dhe pas shqyrtimit të ankesave, për ngritje në detyrë, në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese  për pozicionet :

- Drejtor,  Drejtoria Juridike, kategoria e pagës II-b
    

Kandidatë të kualifikuar janë :

 Brikena Leqejza

- Drejtor, Drejtoria e Turizmit, kategoria e pagës II-b
    
Kandidatë të kualifikuar janë :

Jorida Kurti

- Drejtor, Drejtoria e Kontrollit të Zhvillimit të Territorit, kategoria e pagës II-b

Pa asnjë kandidat të kualifikuar

- Drejtor, Drejtoria Drejtoria e Administrimit të Sistemeve, Menaxhimit të Z1 N,Projekteve TIK dhe Menaxhimit të Sistemeve të Informacionit, kategoria e pagës II-b

Kandidatë të kualifikuar janë :

1. Jaser   Sokoli
2. Pavli   Marku

- Drejtor, Drejtoria e Ndihmës Ekonomike dhe të personave me aftësi ndryshe, kategoria e pagës II-b
                                                         
Kandidatë të kualifikuar janë :

Hare Bilali

Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 16.09.2022., ora 13:00 në ambientet e Bashkisë Shkodër

 

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës