Kërko

Njoftim në përfundim të verifikimit paraprak dhe pas shqyrtimit të ankesave për ngritje në detyrë në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese

Në zbatim të nenit 26, të kreut V, të ligjit nr.152 datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar; të kreut kreu III, të Vendimit nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” i ndryshuar ;

Bashkia Shkodër, shpall listën e kandidatëve të kualifikuar, në përfundim të verifikimit paraprak dhe pas shqyrtimit të ankesave, për ngritje në detyrë, në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese  për pozicionet :

- Përgjegjës, Sektori i Financës dhe Marrëdhënieve me Thesarin, Drejtoria e  Financës , kategoria e pagës III-a
 Kandidatët e kualifikuar janë:

1. Edlira Vajushi

-Përgjegjës, Njësia e Administrimit të Borxhit Tatimor , Drejtoria e të Ardhurave, kategoria e pagës III-a
 Kandidatët e kualifikuar janë:
1. Fisnik Bushati

- Përgjegjës, Sektori i Kontabilizimit dhe Rakordimit të të Ardhurave, Drejtoria e të Ardhurave, kategoria e pagës III-a                                        

Kandidatët e kualifikuar janë:

1. Elma Piraniqi

- Përgjegjës, Sektori i Sinjalistikës, Transportit dhe Mobilitetit,  Drejtoria e Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investimeve të infrastrukturës , kategoria e pagës III-a                                        
Pa asnjë kandidat të kualifikuar

- Përgjegjës, Sektori Planifikimit të Mirembajtjes së Infrastrukturës
Drejtoria e Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investimeve të infrastrukturës, kategoria e pagës III -a
Kandidatët e kualifikuar janë:

1. Bardha Jukni

- Përgjegjës, Sektori i Arsimit, Rinisë dhe Sportit, Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit, kategoria e pagës III-a
Kandidatët e kualifikuar janë:

1. Alban Neziri

- Përgjegjës, Sektori i Marketingut dhe Shërbimeve për Vizitorin, Drejtoria e Turizmit, kategoria e pagës III-a                                        
Kandidatët e kualifikuar janë:

1. Gjovalin Vlladaj
2. Leticja Lekaj

- Përgjegjës, Sektori për Emergjencën dhe Mbrojtjen Civile, Drejtoria e Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investimeve të infrastrukturës, kategoria e pagës III-a                                        
            
Kandidatët e kualifikuar janë:

1. Hasan  Mema
2. Jozef    Kulla

Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 16.09.2022., ora 13:00 në ambientet e Bashkisë Shkodër


 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës