Kërko

Njoftim në përfundim të shqyrtimit të dokumentacionit për pranim në shërbimin e MZSH-së, niveli bazë

Në mbështetje të ligjit nr.152/2015, datë 21.12.2015 “Për Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin”  Kreu III, neni 14/1 “Pranimi në nivelin bazë të shërbimit të MZSH-së”, të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.520, datë 25.07.2019 “Për miratimin e rregullores për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin”,
Bashkia Shkodër, në përfundim të shqyrtimit të dokumentacionit të kandidatëve për pranim  në Shërbimin e MZSH-së, niveli bazë, pranë Bashkisë Shkodër, për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbimit të MZSH-së dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e testimit me shkrim për vendet e lira në Shërbimin e MZSH-së për pozicionet :

- Luftues, shpëtues, drejtues automjeti 6 (gjashtë) pozicione, në nivelin bazë

Kandidatë  të  kualifikuar  janë : 

1. Gledis Bashi
2. Kanto Markaj
3. Orhan Murati
4. Rigert Dhinishta
5. Sabah Frashni
6. Soed Murati
 
Testimi me shkrim do të bëhet pranë ambjenteve të Bashkisë Shkodër me datë 05.05.2022 ora 10: 00.

Kandidatët ditën e testimit duhet të jenë të pajisur me kartë identiteti.

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës