Kërko

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit pas ankimimit për pranimin në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,  “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”,i ndryshuar
Bashkia Shkodër në përfundim të procedurës së ankimimit të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit  për pozicionet  :

-2 (dy) Specialistë, Drejtoria e Administrimit të Sistemeve, Menaxhimit të Zyrës së Integruar me Një Ndalesë, Projekteve TIK dhe Menaxhimit të Sistemeve të Informacionit, kategoria e pagës  IV-a

Ditmira Sinori
Geneld Rroji
Herion Çuliq
Jesmina Pikalaci 
Kevin Lesha
Kristian Mustafaj
Riada Tukaj
Valmir Lumaj

- (një) Specialist i sinjalistikës dhe mobilitetit, Drejtoria e Shërbimeve Publike, Ndjekjes së Investimeve të Infrastrukturës, kategoria e pagës  III-b
Nuk ka asnjë kandidat  të kualifikuar

- 1 (një) Specialist, Sektori i Planifikimit Strategjik, Standardeve dhe Monitorimit, për shërbimet sociale, shëndetit publik dhe mbrojtjes së konsumatorit, pranë Drejtorisë së Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik,  kategoria e pagës  III-b                                                                   

Edona Mulla
Esmeralda Zeneli

-1 (një) Specialist, Sektori i Përfshirjes Sociale, CPU Strehimit, pranë Drejtorisë së Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik, kategoria e pagës  III-b

Desantila Rrustemaj
Gëzim Selmani
Klotilda Ulndreaj
Roberta Preçetaj
Xhulio Haxhija

- 2 (një) Specialistë- Drejtoria e Analizës dhe e Programimit Buxhetor,  kategoria e pagës  III-b

Gazmira Rexha
Bruna Gjeluci
Franc Pici
Zojë Pjollaj
Malvina Erkaçej
Elidona Nika
Stela Hasja

- 1 (një) Specialist, Sektori i Financës dhe Marrëdhënieve me Thesarin, Drejtoria e Financës,  kategoria e pagës  III-b
                                                                             
Elidona Nika
Gazmira Rexha
Malvina Erkaçej
Nevila Turmetaj
Odiola Begani
Stela Hasja
Zojë Pjollaj
 
- 1 (një) specialistë, Sektori i Administrimit të Borxhit Tatimor dhe Masave Shtrënguese, Drejtoria e të Ardhurave,  kategoria e pagës  III-b                                                     
 

Aleksandër Ashta
Bruna Gjeluci
Desantila Rrustemaj
Elidona Nika
Franc Pici
Gazmira Rexha
Gëzim Selmani
Malvina Erkaçej
Odiola Begani
Saira Hallunaj
Stela Hasja

-1 (një) specialist, Sektori i Koordinimit të investimeve Bashkiake, Drejtoria e Studimeve, Planifikimit dhe Koordinimit  të Investimeve,  kategoria e pagës  III-b                                                         
 
 Ermela Murataj

-1 (një) specialist, Specialist i promovimit të zhvillimit ekonomik lokal, Drejtoria e Planifikimit Strategjik dhe Përmirësimit të Klimës së Biznesit,  kategoria e pagës  III-b

Ardit Juku
Fredi Vuksani
Gjovalin Vladaj
Malvina Erkaçej
Mirza Beqiri
Odiola Begani
Saira Hallunaj
Stela Hasja

-1 (një) Specialist i Artit, Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit,  kategoria e pagës  IV-a

Etjela Tusha
Malvina Erkaçej
Fredi Vuksani
Jesmina Pikalaci 
Klodiana Vathej
Riada Tukaj
Saira Hallunaj
Seda Çano
Stela Hasja

- 2 (dy) Inspektorë, Drejtoria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Trajtimit të AMTP –ve, kategoria e pagës  III-b

Blerina Kashi
Elsaida Kapijaj
Erjon Bushati
Fredi Vuksani
Gazmira Rexha
Gentian Plepi
Gëzim Selmani
Jesmina Pikalaci 
Klotilda Ulndreaj
Malvina Erkaçej
Nertil Halilaj  
Roberta Preçetaj
Saira Hallunaj
Ueda Bala

- 2 (një) specialistë- Drejtoria e Mjedisit, kategoria e pagës  III-b

Ambra Tukaj
Blerina Kashi
Klodiana Vathej
Ledi Hyseni
Ueda Bala

- 1 (një) Specialist, Njësia e Monitorimit të Shërbimeve Publike, Drejtoria e Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investimeve të infrastrukturës, kategoria e pagës  III-b

Ambra Tukaj
Ormira  Domnori

- 2 (dy) Inspektor Lagjeje, kategoria e pagës  III-b

Elvis Metani
Gëzim Selmani
Saira Hallunaj
Stivi Draçini

- 1 (një) Specialist, Sektori i Ndjekjes së Investimeve, Drejtoria e Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investimeve të infrastrukturës, kategoria e pagës  III-b

Nuk ka kandidat  të kualifikuar

-1 (një) Specialist, Sektori planifikimit të mirëmbajtjes se Infrastrukturës, Drejtoria e Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investimeve të infrastrukturës, kategoria e pagës  III-b
 
Arbër Kraja

- 2 (një) specialist, Drejtoria e Kontrollit të Zhvillimit të Territorit , kategoria e pagës  III-b
            
Suad Mati
Ambra Tukaj

- 1 (një) Specialist, Sektori për Emergjencën dhe Mbrojtjen  Civile, Drejtoria e Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investimeve të infrastrukturës, kategoria e pagës  III-b
  
Blerina Kashi
Desantila Rrustemaj
Fredi Vuksani
Gëzim Selmani
Klodiana Vathej
Ormira  Domnori
Saira Hallunaj

- 2 (dy) Specialistë të Njësisë të Monitorimit të Shërbimeve Publike Shërbimeve Publike dhe Ndjekjes të investimeve në Infrastrukturë, Drejtoria e Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investimeve të infrastrukturës, kategoria e pagës  IV-a

Ambra Tukaj
Blerina Kashi
Desantila Rrustemaj
Elis Camaj
Erjon Bushati
Fredi Vuksani
Geri Naku
Ilir Hoti
Jesmina Pikalaci 
Ledi Hyseni
Riada Tukaj
Roberta Preçetaj
Ueda Bala

Kandidatët e kualifikuar për pranim në shërbimin civil do të paraqiten për zhvillimin e testimit me shkrim me datë 16.09.2022, ora 9:30, pranë ambienteve të Bashkisë Shkodër.

 

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës