Kërko

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për pranimin në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive

Bashkia Shkodër në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit  për pozicionet  :

-2 (dy) Specialistë, Drejtoria e Administrimit të Sistemeve, Menaxhimit të Zyrës së Integruar me Një Ndalesë, Projekteve TIK dhe Menaxhimit të Sistemeve të Informacionit , kategoria e pagës  IV-a

Ditmira Sinori
Geneld Rroji
Jesmina Lici/Pikalaci 
Kevin Lezha
Kristian Mustafaj
Riada Tukaj
Valmir Lumaj

- 1 (një) Specialist i sinjalistikës dhe mobilitetit, Drejtoria e Shërbimeve Publike, Ndjekjes së Investimeve të Infrastrukturës. kategoria e pagës  III-b

Nuk ka asnjë kandidat  të kualifikuar

- 1 (një) Specialist, Sektori i Planifikimit Strategjik, Standardeve dhe Monitorimit, për shërbimet sociale, shëndetit publik dhe mbrojtjes së konsumatorit, pranë Drejtorisë së Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik, kategoria e pagës  III-b  

                                                                           
Edona Mulla

-1 (një) Specialist, Sektori i Përfshirjes Sociale, CPU Strehimit, pranë Drejtorisë së Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik,  kategoria e pagës  III-b

Desantila Rrustemaj
Klotilda Ulndreaj
Roberta Preçetaj
Gëzim Selmani

-2 (dy) Specialistë- Drejtoria e Analizës dhe e Programimit Buxhetor, kategoria e pagës  III-b

Gazmira Rexha
Bruna Gjeluci
Franc Pici
Zojë Pjollaj 

-1 (një) Specialist, Sektori i Financës dhe Marrëdhënieve me Thesarin, Drejtoria e Financës, kategoria e pagës  III-b

Nevila Turmetaj
Zojë Pjollaj 

- 1 (një) specialistë, Sektori i Administrimit të Borxhit Tatimor dhe Masave Shtrënguese, Drejtoria e të Ardhurave , kategoria e pagës  III-b

Aleksandër Ashta
Bruna Gjeluci
Desantila Rrustemaj
Franc Pici
Gazmira Rexha
Gëzim Selmani
Saira Hallunaj

- 1 (një) specialist, Sektori i Koordinimit të investimeve Bashkiake, Drejtoria e Studimeve, Planifikimit dhe Koordinimit  të Investimeve, kategoria e pagës  III-b

Nuk ka kandidat  të kualifikuar

-1 (një) specialist, Specialist i promovimit të zhvillimit ekonomik lokal, Drejtoria e Planifikimit Strategjik dhe Përmirësimit të Klimës së Biznesit  kategoria e pagës  III-b

Fredi Vuksani
Mirza Beqiri
Saira Hallunaj

-1 (një) Specialist i Artit, Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit' kategoria e pagës  IV-a

Etjela Tusha
Fredi Vuksani
Jesmina Lici/Pikalaci 
Klodiana Vathej
Riada Tukaj
Saira Hallunaj
Seda Çano
Stela Hasja

-2 (dy) Inspektorë, Drejtoria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Trajtimit të AMTP –ve,  kategoria e pagës  III-b

Fredi Vuksani
Gazmira Rexha
Gentian Plepi
Gëzim Selmani
Jesmina Lici/Pikalaci 
Klotilda Ulndreaj
Nertil Halilaj  
Roberta Preçetaj
Saira Hallunaj

-2 (një) specialist - Drejtoria e Mjedisit, kategoria e pagës  III-b

Ambra Tukaj
Klodiana Vathej

- 1 (një) Specialist, Njësia e Monitorimit të Shërbimeve Publike, Drejtoria e Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investimeve të infrastrukturës, kategoria e pagës  III-b

Ambra Tukaj
 
- 2 (dy) Inspektor Lagjeje, kategoria e pagës  III-b

Stivi Draçini
Elvis Metani
Saira Hallunaj
Gëzim Selmani

- 1 (një) Specialist, Sektori i Ndjekjes së Investimeve, Drejtoria e Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investimeve të infrastrukturës, kategoria e pagës  III-b

Nuk ka kandidat  të kualifikuar

-1 (një) Specialist, Sektori planifikimit të mirëmbajtjes se Infrastrukturës, Drejtoria e Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investimeve të infrastrukturës, kategoria e pagës  III-b

Nuk ka kandidat  të kualifikuar

-3 (një) specialist, Drejtoria e Kontrollit të Zhvillimit të Territorit , kategoria e pagës  III-b

Suad Mati

-1 (një) Specialist, Sektori për Emergjencën dhe Mbrojtjen  Civile, Drejtoria e Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investimeve të infrastrukturës, kategoria e pagës  III-b

Desantila Rrustemaj
Klodiana Vathej
Saira Hallunaj
Gëzim Selmani

-2 (dy) Specialistë të Njësisë të Monitorimit të Shërbimeve Publike Shërbimeve Publike dhe Ndjekjes të investimeve në Infrastrukturë, Drejtoria e Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investimeve të infrastructurës. kategoria e pagës  IV-a

Fredi Vuksani
Ilir Hoti
Ambra Tukaj
Roberta Preçetaj
Geri Naku
Jesmina Lici/Pikalaci 

Kandidatët e kualifikuar per pranim në shërbimin civil do të njoftohen për testimin me shkrim ne faqen zyrtare te Bashkisë Shkoder

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës