Kërko

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për pozicionin "Oficer Projekti / Administrator i Klubit të Kauzës Sociale në Dajç"

Në mbështetje të ligjit nr.139, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”,i ndryshuar; Vendimit të Kryetarit të Bashkisë Shkodër nr.1 datë 04.01.2023 “Për miratimin e strukturës dhe listës emërore të nëpunësve dhe punonjësve të administratës dhe të institucioneve në varësi të Bashkisë Shkodër, për vitin 2023”, i ndryshuar; shpalljes nr. 1689 dt. 03.02.2023 “Oficer Projekti / Administrator i Klubit të Kauzës Sociale në Dajç” .
Bashkia Shkodër, shpall listën e kandidatëve të kualifikuar pas verifikimit paraprak për përmbushjen e kushteve dhe kritereve të veçanta për  pozicionin: 

Oficer Projekti/Administrator i Klubit të Kauzës Sociale në Dajç
Kandidatët e kualifikuar janë:

1.  Vilma Tafilica

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës