Kërko

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për ngritje në detyrë, në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit nr.152 datë 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil”, i ndryshuar;  të Kreut III, të Vendimit Nr. 242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar;
Bashkia Shkodër,  në përfundim të verifikimit paraprak, për përmbushjen e kushteve dhe kritereve të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim për ngritje në detyrë në  kategorinë e ulët  dhe të mesme drejtuese, njofton se kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit  për pozicionin :

1.Drejtor,  Drejtoria Juridike , Kategoria e pagës II-b
Kandidatë të kualifikuar janë :

 Brikena Leqejza

2.Drejtor, Drejtoria e Turizmit,  Kategoria e pagës II-b
Kandidatë të kualifikuar janë :

Jorida Kurti

3 .Drejtor, Drejtoria e Kontrollit të Zhvillimit të Territorit, Kategoria e pagës II-b

Pa asnjë kandidat të kualifikuar

4 . Drejtor, Drejtoria Drejtoria e Administrimit të Sistemeve, Menaxhimit të Z1 N,Projekteve TIK dhe Menaxhimit të Sistemeve të Informacionit, Kategoria e pagës II-b
Kandidatë të kualifikuar janë :

Pavli Marku

5.Drejtor, Drejtoria e Ndihmës Ekonomike dhe të personave me aftësi ndryshe, Kategoria e pagës II-b
 Kandidatë të kualifikuar janë :

Hare Bilali

Kandidatët e kualifikuar për ngritje në detyrë, për testimin me shkrim do të njoftohen në faqen zyrtare të Bashkisë.

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës