Kërko

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për ngritje në detyrë, në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese

Në zbatim të nenit 26, të Ligjit nr.152 datë 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil”, i ndryshuar;  të Kreut III, të Vendimit Nr. 242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar;
Bashkia Shkodër,  në përfundim të verifikimit paraprak, për përmbushjen e kushteve dhe kritereve të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim për ngritje në detyrë në  kategorinë e ulët  dhe të mesme drejtuese, njofton se kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit  për pozicionin :

1. Përgjegjës, Sektori i Financës dhe Marrëdhënieve me Thesarin, Drejtoria e  Financës , Kategoria e pagës III-a
Kandidatët e kualifikuar janë:

Edlira Vajushi

2. Përgjegjës, Njësia e Administrimit të Borxhit Tatimor , Drejtoria e të Ardhurave  
Kandidatët e kualifikuar janë:

Fisnik Bushati

3. Përgjegjës, Sektori i Kontabilizimit dhe Rakordimit të të Ardhurave, Drejtoria e të Ardhurave , kategoria e pagës III-a                                        
Kandidatët e kualifikuar janë:
Elma Piraniqi

4 Përgjegjës, Sektori i Sinjalistikës, Transportit dhe Mobilitetit,  Drejtoria e Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investimeve të infrastrukturës , kategoria e pagës III-a                                         
Pa asnjë kandidat të kualifikuar

5. Përgjegjës, Sektori Planifikimit të Mirembajtjes së Infrastrukturës , Drejtoria e Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investimeve të infrastrukturës, kategoria e pagës III -a
Kandidatët e kualifikuar janë:

Bardha Jukni

6. Përgjegjës, Sektori i Arsimit, Rinisë dhe Sportit, Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit, kategoria e pagës III-a
Pa asnjë kandidat të kualifikuar

7. Përgjegjës, Sektori i Marketingut dhe Shërbimeve për Vizitorin, Drejtoria e Turizmit , kategoria e pagës III-a                                         
Kandidatët e kualifikuar janë:
Leticja Lekaj

8. Përgjegjës, Sektori për Emergjencën dhe Mbrojtjen Civile, Drejtoria e Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investimeve të infrastrukturës , kaegoria e pagës III-a                                         
Kandidatët e kualifikuar janë:

1. Hasan  Mema
2. Jozef    Kulla

Kandidatët e kualifikuar për ngritje në detyrë, për testimin me shkrim do të njoftohen në faqen zyrtare të Bashkisë

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës