Kërko
Shpallje/Njoftime

Njoftim mbi fillimin e proçedurave të lidhjes së Kontratës me Entin Kombëtar Banesave për familjet që kanë përfituar Banesa me Kosto të Ulët nga Shteti

10.08.2021

Në zabtim të ligjit Nr.22/2018 “Për Strehimin Social”, VKM nr.898, datë 18.11.2020 “Për rregullat , kushtet, kriteret e procedurat e privatizimit të banesave dhe të objekteve të kthyera në fond banesave të paprivatizuara” dhe të bashkëpunimit institucional me Entin Kombëtar të Banesave, njoftojmë të gjithë familjet sipas Listës bashkëngjitur këtij njoftimi të paraqiten pranë Degës Rajonale Shkodër të Entit Kombëtar Banesave për fillimin e proçedurave për lidhjen e Kontratës.

Bashkëngjitur lista.

Mundësi Punësimi
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës