Kërko

Njoftim fituesi për levizje paralele, për kategorinë ekzekutive

Në zbatim të nenit 25 të Ligjit nr.152/2013 datë 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil”, i ndryshuar , kreut VII, të Vendimit Nr. 243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”,i ndryshuar
Bashkia Shkodër, shpall rezultatin pëfundimtar për levizje paralele, për kategorinë ekzekutive, për pozicionet:

- Specialist, Sektori i Burimeve Njerëzore, Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse

Admir Temja

- Specialist, Sektori i Administrimit të Borxhit Tatimor dhe Masave Shtrënguese, Drejtoria e të Ardhurave                                                     

Françeska Molla

- Specialist, Drejtoria Juridike 

 Haseda Rragami

- Specialist i Arsimit, Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit

Rudina Kruja

- Specialist (jurist) , Drejtoria e Kontrollit të Zhvillimit të Territorit

Vilma Rexhepi

- Specialist, Specialist Njësia e administrimit të ndihmës ekonomike dhe paaftesisë, Drejtoria e Ndihmës Ekonomike dhe të personave me aftësi ndryshe

Kerta Selhanej                                                                                                    

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës