Kërko
Këshillim me Publikun

Njoftim-"Për këshillim me publikun mbi VKB nr. 1, datë 22.01.2016 "Për miratimin e tarifave dhe taksave vendore të bashkisë Shkodër", të ndryshuar

15.11.2021

Në mbështetje dhe zbatim të nenit 18 dhe nenit 54 shkronja “f“, të ligjit nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, Bashkia Shkodër, Këshilli Bashkiak Shkodër, njofton konsultime
me publikun përsa i përket ndryshimeve në VKB nr. 1, datë 22.01.2016 “Për miratimin e tarifave dhe taksave vendore të bashkisë Shkodër“, të ndryshuar.

Diskutimet do të fokusohen kryesisht por jo vetëm, në reflektimin e ndryshimeve ligjore përsa i përket sistemit të taksave dhe tarifave vendore, në fushën e bujqësisë, arsimit, shërbimeve publike, e të tjera, të cilat duhet të pasqyrohen në sistemin e taksave dhe tarifave vendore.

Jeni të lutur të merrni pjesë në një takim konsultativ që do zhvillohet në sallën e mbledhjeve të Këshillit Bashkiak me datë 19.11.2021, ora 13:00.

Gjithashtu komentet dhe sugjerimet e juaja mund t‘i dërgoni dhe në email në adresën keshillibashkiak@bashkiashkoder.gov.al, info@bashkiashkoder.gov.al, ose me shkrim
mund të depozitohen në zyrën me një ndalesë pranë Bashkisë Shkodër, deri me datë 10.12.2021

Paketa Fiskale
Relacioni i Buxhetit
Startegjia e Parkimit Qyteti i Shkodrës

Mundësi Punësimi
 
Afishime Publike
23.11.2022
Në zbatim të VKM nr.827 datë 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie...
22.11.2022
Bazuar tek "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 "Për Njoftimet"...
21.11.2022
Bazuar tek "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 "Për Njoftimet"...
14.11.2022
Bazuar tek "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 "Për Njoftimet"...
03.11.2022
Në zbatim të VKM nr.827 datë 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie...
02.11.2022
Në zbatim të VKM nr.827 datë 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie
26.10.2022
Në zbatim të VKM nr.827 datë 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie...
24.10.2022
Në zbatim të VKM nr. 1040, datë 25.11.2020 "Për përcaktimin e rregullave të zbatimit të kritereve të legalizimit...
24.10.2022
Në zbatim të VKM nr.827 datë 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie...
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës