Kërko

Niveli i pagave

Paga maksimale mujore për një të punësuar me pagë në Shqipëri është 105,850 lekë, ndërsa paga minimale është 26,000 lekë.
Kjo pagë mbulon të gjithë sektorët e ekonomisë dhe është llogaritur me të dhënat e listëpagesave të deklaruara nga ndërmarrjet ekonomike pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve.
Të vetëpunësuarit dhe personat e papaguar të familjes që ushtrojnë veprimtari ekonomike, sigurohen në mënyrë të detyrueshme për barrëlindje, pensione dhe sigurim shëndetësor.
Kontributet e detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore janë si më poshtë:

Vlera e kontributit Sigurimi Shoqëror Sigurimi Shëndetësor
Paguar nga punëdhënësi 15% 1.7%
Paguar nga punëmarrësi 9.5% 1.7%
Paguar nga personat e vetëpunësuar 23% 3.4%

 

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës