Kërko
Këshillim me Publikun

N j o f t i m për këshillim me publikun

16.05.2022

Pranë këshillit bashkiak Shkodër është paraqitur për miratim projekvendimi “Për një ndryshim në VKB nr.22, datë 18.4.2019 për miratimin e “Planit lokal për veprimin e zhurmës në mjedis të Bashkisë Shkodër.

Sa sipër, në mbështetje të ligjit nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, këshilli bashkiak Shkodër, njofton konsultimin me publikun në lidhje me këtë dokument.

Sugjerimet, komentet, mund të dërgohen deri me datë 10.06 .2022, me shkrim pranë Bashkisë Shkodër, me postë, apo nëpërmjet email në adresën:
keshillibashkiak@bashkiashkoder.gov.al

Bashkëlidhur projektvendimi për konsultim.

Mundësi Punësimi
 
Afishime Publike
23.11.2022
Në zbatim të VKM nr.827 datë 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie...
22.11.2022
Bazuar tek "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 "Për Njoftimet"...
21.11.2022
Bazuar tek "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 "Për Njoftimet"...
14.11.2022
Bazuar tek "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 "Për Njoftimet"...
03.11.2022
Në zbatim të VKM nr.827 datë 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie...
02.11.2022
Në zbatim të VKM nr.827 datë 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie
26.10.2022
Në zbatim të VKM nr.827 datë 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie...
24.10.2022
Në zbatim të VKM nr. 1040, datë 25.11.2020 "Për përcaktimin e rregullave të zbatimit të kritereve të legalizimit...
24.10.2022
Në zbatim të VKM nr.827 datë 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie...
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës