Kërko

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Pas shpalljes së realizuar për drejtor në arsimin parashkollor, Komisioni i vlerësimit në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, shpall rezultatin si më poshtë;

1. Ejsi Rripaj 21.36 pikë

2. Arione Nikolli 18.6 pikë

3. Anila Barbullushi 17.76 pikë

4. Arjeta Mlika- 16. 1 pikë

5. Dorela Maliqi 11.88 pikë

Kanditatët kanë të drejtë të paraqesin ankim me shkrim para Komisionit brenda 3 (tre) ditëve pune nga shpallja e rezultateve të konkurimit.

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës