Kërko

Mjetet e informimit

Me hyrjen në fuqi të Reformës së re Administrativo - Territoriale, ligji nr.115/2014 Për ndarjen administrativo-territoriale të njësive të qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë,
ofrimi i shërbimeve  për qytetarët  në njësitë administrative, kërkon implementimin e një sistemi informatik, i cili zbaton proçedurat e miratuara paraprakisht nga Bashkia (rregulloren e shërbimeve administrative dhe manualin përkatës).

z1n


Bashkia Shkodër, me njësitë e saj administrative  ofrojnë shërbime  sipas modelit të zyrave me një ndalesë duke garantuar kosto të ulët shërbimi dhe kohë më të shkurtuar,duke rritur transparencën dhe cilësinë e shërbimeve të saj.

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës